suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ersättning för fångstskador orsakade av säl och storskarv.

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

NTM-centralerna beviljar på basis av ansökan ersättningar för säl- och skarvskador för ett års fiskfångst. Ansökan är vanligtvis öppen i september-oktober. Ansökningstidens startdatum meddelas på webbplatsen merijakalatalous.fi.

Beviljat stöd utbetalas i en rat utan separat ansökan om utbetalning (engångsersättning).

Gör så här

Gör i första hand stödansökan elektroniskt i fondens datasystem (HYRRÄ).

Om detta inte är möjligt, fyll i den utskrivbara blanketten (EHFF- ansök- ningsblankett) och bedömningsblankett (Bedömningsblanketten - ersätt- ning för fångstskador orsakade av sälar och skarvar) och skicka dem samt övriga dokument och utredningar som krävs som bilaga till den allmänna ärendeblanketten till registratorskontoret vid NTM-centralen i Egentliga Finland och Lappland). Beakta att NTM-centralen hanterar skriftliga ansökningar efter de elek- troniska ansökningarna.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Ersättningen kan ansökas av:

  • en fysisk person med rättshandlingsförmåga, med stadigvarande bostad inom det operativa programmets tillämpningsområde
  • en juridisk person, med verksamhetsställe inom det operativa programmets tillämpningsområde.
  • Stöd kan beviljas för kommersiella fiskare vars genomsnittliga omsättning från fångst eller dess förädlingsprodukter under de tre föregående räkenskapsperioderna överstiger 10 000 €, Stödmottagare som inte uppfyller detta omsättningskrav ska presentera en genomförbar utvecklingsplan för hur stödmottagaren kan uppfylla kravet inom tre år från att stödet utbetalats.
  • Stödmottagaren ska vara registrerad som kommersiell fiskare samt tillståndsinnehavare av fiskefartyg registrerat för havsbruk och som hen äger eller hyr. Den meddelade fångsten räknas alltid för det registrerade fiskefartygets tillståndshavares räkning.

Grund för stöd är det kalkylmässiga värdet av fiskarens årliga kustfiskefångst. Stödet är 15% av det kalkylmässiga värdet, dock högst 7 000 €. Om slutligt ersättningsbelopp ligger under 1 000 € beviljas inget stöd. Fångstens kalkylmässiga värde bestäms utifrån de regionala producent- prisen för fisk som Naturresursinstitutet statistikför och enligt fångsten som stödmottagaren meddelat till myndigheterna inom utsatt tid. Fångst med trål eller not räknas inte med i fångstens kalkylmässiga värde.

Stödmottagaren kan få ersättning endast en gång per år och kan inte få ersättning t.ex. separat som enskild näringsidkare och delägare i en sammanslutning (Ab, öppet bolag, Kb).

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Egentliga Finland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Lappland, UF-centret

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 5.9.2022