suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Byte och sammanslagning av fastigheter

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Syftet med ägobyte är att göra fastighetsstrukturen klarare och underlätta användningen av fastigheter. Om markägarens fastighet omfattar ett skifte (en jordlott) eller ett område vars användning är besvärligt, p.g.a. avstånd, naturhinder (bakom en älv osv.) eller ogynnsam form, kan det löna sig att byta området med en annan markägare. Områdena som byts är delar av fastigheten. De kan också vara hela skiften.

Ärendet framskrider med att markägarna först avtalar sinsemellan om byte av jordområde. Eftersom detta inte är en områden som byts ut bör områdena som byts ha ungefär samma värde. Köpvittne behövs inte. Avtalet verkställs vid en lantmäteriförrättning (ägobyte) där man bygger de råmärken och fastställer de gränser som behövs. Till sist registreras den nya fastighetsindelningen i fastighetsregistret.

Fastighetsstrukturen kan också förbättras genom sammanslagning av fastigheter. Sammanslagning av fastigheter är nyttigt speciellt då fastigheter som ägs av samma ägare gränsar till varandra. Genom att sammanslå fastigheter blir gränserna mellan dem onödiga och tas bort från fastighetsregistret. Istället för flera små fastigheter som ligger bredvid varandra bildas en större fastighet.

Sammanslagning kan vara klokt också då fastigheterna ligger åtskilda. I sammanslagningen formas då en fastighet som har flera skiften. Då skiftena hör till samma fastighet kan det vara lättare att fylla i olika ansökningar och sköta andra ärenden. Ett utdrag ur fastighetsregistret, kartutdrag ur fastighetsregistret, lagfartsintyg och gravationsbevis gäller för samtliga skiften som ägs av en fastighetsägare.

Beslut om sammanslagning av fastigheter fattas av fastighetsregisterföraren. På detaljplanområden beslutar ofta kommunens fastighetsingenjör om sammanslagningen, annanstans beslutar Lantmäteriverket.

Gör så här

Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

För vem och på vilka villkor

Förutsättningen för ägobyte är avtalet över ägobytet mellan markägarna. De områden som byts ut bör ha ungefär samma värde.

Fastigheter kan endast slås ihop om följande villkor uppfylls: Fastigheterna finns i samma kommun och tillhör samma ägare (en eller flera. Fastigheterna är lämpliga för att användas som en helhet när det gäller deras läge, användningsändamål och planbestämmelser. Om fastigheterna belastas av olika inteckningar kan sammanslagningen hindras.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften på ägobyte fastställs enligt den sammanlagda ytan på områdena som byts.

Avgiften på sammanslagning av fastigheter fastställs enligt antalet fastigheter som sammanslås. Priset påverkas också av eventuella inteckningar som berör fastigheterna. Kommunerna har egna avgifter för sammanslagning av fastigheter.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 13.4.2021