suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Beviljare av enskilt godkännande av fordon

  • Yrkeskvalifikation
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Definition av enskilt godkännande

Med enskilt godkännande avses det förfarande som avses i 3 § 9 punkten i fordonslagen genom vilket det konstateras att en enskild bil eller dess släpvagn, oavsett om den är unik eller inte, uppfyller de gällande kraven.

Beviljande av enskilt godkännande av fordon innefattar:

  1. identifiering av fordonet
  2. kontroll av att de dokument som visas upp för att bevisa fordonets överensstämmelse med kraven är tillräckliga och korrekta samt visuell jämförelse av uppgifterna i dokumenten med det fordon som ska godkännas
  3. beslut om beviljande eller nekande av enskilt godkännande samt
  4. registrering av uppgifter om ett enskilt godkänt fordon i fordonstrafikregistret samt utskrift och utlämnande av intyg över enskilt godkännande till den som ansöker om enskilt godkännande.

Beviljandet av enskilt godkännande har delats in i tre olika avtalstyper utifrån fordonskategori:

  1. Fordon i kategori O1 och O2
  2. Fordon i kategori M1 med en totalmassa på högst 3 500 kg och fordon i kategori N1
  3. Fordon i kategori M1 med en totalmassa på över 3 500 kg samt fordon i kategori M2, M3, N2, N3, O3 och O4

Gör så här

Om du vill börja utföra enskilda godkännanden av fordon som Traficoms tjänsteleverantör måste du uppfylla kraven i 3 kap. i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon. Kraven gäller bland annat kvalitetssystem, lokaler och expertis.

En tjänsteleverantör som vill ingå ett avtal om beviljande av enskilda godkännanden med Traficom, nedan sökanden, ska för Traficom uppvisa en skriftlig redogörelse över följande:

1) ett handelsregisterutdrag eller annan motsvarande redogörelse samt utredning över ägarförhållandena för en sökande som är verksam i form av ett bolag

2) en redogörelse över tjänsternas omfattning,

3) information om planerad plats och lokal där verksamheten inleds

4) uppskattad tidpunkt för inledande av verksamheten

5) en redogörelse över de planerade betjäningstiderna

6) en redogörelse över kvalitetssystemet

7) information om den person som ansvarar för beviljandet av enskilda godkännanden

8) en redogörelse över hur sökanden har för avsikt att genomföra anslutningen till fordonstrafikregistret samt hur sökanden ser till att det finns ändamålsenligt dataskydd och informationssäkerhet

9) en redogörelse över hur sökanden eller den som innehar beslutsfattande ställning när det gäller en sökande i bolagsform uppfyller de krav som avses i § 9, 11, 12 och 16

10) en redogörelse över hur den personal som är anställd hos sökanden uppfyller de krav som avses i § 11 och 13–15

11) en redogörelse över hur lokalerna uppfyller de krav som avses i § 10.

Alla redogörelser ska skickas till Traficoms registratorskontor: kirjaamo@traficom.fi

För vem och på vilka villkor

För ett företag som vill bli Traficoms tjänsteleverantör och uppfyller de lagstadgade kraven.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 1.4.2021