suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Skatteförvaltningen

Arbetsgivarregistret

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

I beskattningen betraktas arbetsgivaren som antingen tillfällig eller regelbunden arbetsgivare.

Arbetsgivarregistret är Skatteförvaltningens register som innehåller uppgifter om arbetsgivare som regelbundet betalar lön. Ett företag som fungerar som regelbunden arbetsgivare ska alltid anmäla sig till arbetsgivarregistret. Företaget är en regelbunden arbetsgivare i följande situationer:

 • Företage ...

Gör så här

Företaget kan registrera sig i arbetsgivarregistret antingen i samband med etableringsanmälan eller senare.

Om du gör etableringsanmälan elektroniskt i företags- och organisationsdatasystemet (FODS) kan du samtidigt anmäla ditt företag till Skatteförvaltningens register. Om du gör etableringsanmälan på papper kan du anmäla företaget även till Skatteförvaltningens register med samma pappersblankett. Ett utländskt företag kan göra etableringsanmälan endast på en pappersblankett.

Om du inte anmäler ditt företag till arbetsgivarregistret ännu i samband med grundandet kan du göra det senare i tjänsten MinSkatt, genast när företaget har ett FO-nummer.

Avförande av uppgifter ur registret

Om hela företagsverksamheten upphör ska du anmäla det i FODS-tjänsten. Be att dina uppgifter avförs ur arbetsgivarregistret med samma anmälan. Om företagsverksamheten fortsätter men du inte längre är en regelbunden arbetsgivare kan du söka dig bort från arbetsgivarregistret i MinSkatt.

Om ett utländskt företags företagsverksamhet upphör i Finland ska du anmäla detta med en anmälan om upphörande. Du får pappersblanketten från FODS-tjänsten. Be att dina uppgifter avförs ur arbetsgivarregistret med samma anmälan. Om företagsverksamheten fortsätter, men förutsättningarna för arbetsgivarregistrering inte längre uppfylls, kan du lämna arbetsgivarregistret i tjänsten MinSkatt.

För vem och på vilka villkor

En arbetsgivare som betalar ut löner sporadiskt behöver inte anmäla sig till arbetsgivarregistret. Företaget betalar lön sporadiskt om någotdera villkoret uppfylls:

 • Företaget har endast 1 fast anställd arbetstagare.
 • Företaget har 1–5 anställda vars anställningsförhållande inte varar hela kalenderåret.

Företaget ska i anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret ange uppgifter om utbetalda löner. Anmälan ska alltid lämnas in även om företaget inte hör till arbetsgivarregistret. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter ska anmälas med arbetsgivarens separata anmälan.

Om företaget hör till arbetsgivarregistret, dvs. det är en regelbunden arbetsgivare, ska det lämna in en anmälan till inkomstregistret även för de månader då lön inte betalas. Uppgiften Ingen lönebetalning meddelas med ett separat meddelande från arbetsgivaren.

Om företaget inte hör till arbetsgivarregistret, dvs. det är en tillfällig arbetsgivare, behöver det inte lämna in anmälningar till inkomstregistret om det inte betalar lön eller andra prestationer.

Utländskt företag

Om ett utländskt företag har ett fast driftställe i Finland i inkomstbeskattningen, jämställs företaget med en finländsk betalare och de skyldigheter som nämns ovan gäller företaget.

Om ett utländskt företag inte har något fast verksamhetsställe i Finland i inkomstbeskattningen, behöver företaget inte anmäla sig till arbetsgivarregistret. Företaget ska dock lämna en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret i dessa situationer:

 1. Företaget betalar lön till en arbetstagare som arbetar i Finland och uppfyller något av dessa villkor:
 • är försäkrad i Finland
 • vistas i Finland i över 6 månader
 • arbetstagaren är en begränsat skattskyldig hyrd arbetstagare vars lön Finland kan beskatta med stöd av ett skatteavtal mellan hemviststaten och Finland.
 1. Företaget betalar lön till en arbetstagare som arbetar utomlands men är försäkrad i Finland.

Servicen tillhandahålls av

Skatteförvaltningen

Ansvarig för tjänsten

Skatteförvaltningen
Ansvarig för texten: Skatteförvaltningen
Uppdaterad: 30.10.2023