suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Användningstillstånd och uthyrning av gator och grönområden

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

För avvikande användning eller hyrning av gatu- och grönområden ska tillstånd sökas hos kommunen. Användningstillstånd behövs till exempel för kulturevenemang. Ett sådant tillstånd beviljas av mätnings- och fastighetschefen. Om en privatperson hyr en gata eller ett grönområde till exempel för en egen byggplats, ska han eller hon sätta upp en byggplatsskylt med kontaktuppgifter till den som beställt och utför arbetet och uppgifter om arbetets längd.

I ett område som ägs eller besitts av en kommun är det inte tillåtet att utföra grävarbeten utan grävtillstånd som beviljats av kommunen. Grävarbeten som utförs i gatu- och parkområden förutsätter alltid ett grävtillstånd som beviljats av kommunen då det handlar om detaljplaneområden, generalplaneområden, om så föreskrivs i generalplanen, och områden där ett byggförbud enligt 53 § i markanvändnings- och bygglagen är i kraft för att utarbeta en detaljplan eller där det så förskrivits för att utarbeta eller ändra en generalplan.

Fällning av enskilda träd i ett detaljplaneområde förutsätter ett tillstånd av kommunens teknik- och miljöavdelning (markanvändnings- och bygglagen 128 §). I samband med beviljande av tillstånd beaktas inverkan på gatubilden och bland annat luftkablar i området, avståndet till byggnader och trafikleder samt omgivande träd.

Gör så här

Myndigheterna som svarar för kommunens gatu- och grönområden ger mer information om användningstillstånd och hyresmöjligheter.

Om du behöver ett tillstånd att använda ett gatu- eller grönområde till exempel för att anordna ett evenemang, kontakta Sibbo kommuns mätnings- och fastighetstjänster (se

kontaktuppgifter till Sibbo kommuns utvecklings- och planläggningscentral). Begäran ska göras skriftligen och den ska innehålla en bilaga med en karta över den planerade områdesreserveringen och information om evenemangets innehåll, tidpunkt och längd.

Tillstånd till grävarbete och trädfällning söks skriftligen med en blankett.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Villkoren för att bevilja tillstånd till användning prövas från fall till fall. Ett tillstånd beviljas inte om det står i strid med kommunens egna funktioner eller principer.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Användningstillstånden kan vara avgiftsbelagda. Om tillståndsområdet skadas, måste tillståndshavaren ersätta skadan. För användning av allmänt område utan tillstånd kan till exempel dubbel tillståndsavgift begäras.

Det är möjligt att ersättningar tas ut för användningstillstånd. Om tillståndsområdet skadas, måste tillståndstagaren ersätta skadan. Det är möjligt att till exempel en dubbel tillståndsavgift tas ut för olovlig användning av ett allmänt område.


Giltighetstid

I den tid som fastställts i tillståndet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Man måste ansöka om tillstånd för avvikande användning och hyra av gatu- och grönområden hos kommunen. Användningstillstånd behövs till exempel för kulturevenemang.

Om en privatperson hyr en gata eller ett grönområde till exempel för en byggplats, ska han eller hon ställa upp en byggplatsskylt som anger kontaktuppgifterna till dem som beställt och utför arbetet samt arbetets längd.

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 28.2.2020