suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Anslutning till vatten- och avloppsnätet

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

I Vasa ansvarar Vasa Vatten för vattentjänsterna. Vatten- och avloppsledningsnäten leder rent vatten till konsumenterna och orent vatten från konsumenterna.

Gör så här

På Vasa Vattens webbsidor finns bruksanvisning för avlopp samt anvisningar och prisuppgifter för anslutning till vatten- och avloppsnätet. Du kan beställa gratis anslutningsuppgifter på blanketten som finns på Vasa Vattens webbsidor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vattenverket i kommunerna eller samkommunerna är skyldiga att tillhandahålla invånarna klanderfritt hushållsvatten samt lämpligt avloppssystem och lämplig behandling av avlopp.

Fastigheter som är belägna i tätorter ska i regel höra till kommunens eller samkommunens vattenledningsnät och avloppssystem. Fastighetsägaren ska ingå ett avtal om anslutning av fastigheten till vattenförsörjningen och användning av servicen med vattenverket. Om fastigheten säljs, överförs avtalet i allmänhet till den nya ägaren. Fastighetsägaren betalar för anslutning till vatten- och avloppsnätet, det tekniska anslutningsarbetet, vattenanvändningen och avloppsavgiften.

Utanför tätorter är fastighetsägare inte alltid skyldiga att ansluta sig till vattentjänsterna, om vattenförsörjningen och avloppshanteringen sköts på annat lämpligt sätt. På glesbygden finns det nödvändigtvis inte tillgång till vattenförsörjningstjänster. Miljöskyddsmyndigheten i kommunen kan på ansökan bevilja befrielse från anslutningsskyldigheten.

När en så stor del av fastigheterna som möjligt är anslutna till vattenledningsnätet och avloppssystemet, fungerar vattenförsörjningen effektivt, ekonomiskt och säkert. Behandling av avloppsvatten är en del av miljövården. Kommunen eller samkommunen samarbetar med privata vattenandelslag samt aktörer som distribuerar vatten och behandlar avloppsvatten.

Ansvarig för tjänsten

Vasa stad
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 23.3.2022