suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby Vatten

Anslutning till vatten- och avloppsnätet

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Karleby Vatten levererar hushållsvatten till stadigvarande bostadsfastigheter inom hela Karleby stamstad. Avloppsnätet omfattar detaljplaneområdet, Lågland, Trullön, Brudskär och Sandstrand. För anslutning av en fastighet till vatten- och/eller avloppsnätet krävs anslutnings- och användningsavtal mellan kunden och Karleby Vatten.

Gör så här

  1. Fyll i blanketten för anslutning / utlåtande. Ansökningar finns vid vårt kontor på Förrådsvägen 4 eller vid stadshusets kundtjänst. Lämna in anslutningsblanketten till Karleby Vattens kontor, Förrådsvägen 4. I ärenden som ansluter till fritidsboende ska vattenverket alltid kontaktas.
  2. Karleby Vatten behandlar ansökan och ger utlåtande.
  3. Efter att bygglov beviljats ska två serier av fastighetens vatten- och avloppsritningar (situationsplan och bottenritningar) sändas till Karleby stads VVS-inspektionstekniker vid stadshuset, Salutorget 1. Karleby Vatten behandlar planerna och returnerar den ena serien till sökanden. Den andra serien behåller Karleby Vatten. Bristfälliga ansökningar eller planer behandlas inte.
  4. Därefter görs ett skriftligt anslutningsavtal mellan Karleby Vatten och anslutaren. I anslutningsavtalet får anslutaren de exakta anslutningspunkterna, uppdämningshöjderna och anslutningsavgifterna samt andra specialvillkor. Ifall avtalet uppgörs för flera än en person ska alla som nämns i avtalet underteckna det. För Karleby Vattens del undertecknas anslutningsavtalet vid vårt kontor Förrådsvägen 4. I avtalet följs Karleby Vattens avtalsvillkor och allmänna leveransvillkor som överlåts till anslutaren senast då anslutningsavtalet görs upp. Vad gäller avgifterna följs Karleby Vattens taxor och priser.
  5. Efter att anslutningsavtalet undertecknats ska anslutningen av tomtledningarna beställas ca en vecka innan det egentliga arbetet inleds. Även om bostäderna försetts med bostadsspecifika vattenmätare faktureras endast huvudvattenmätaren av Karleby Vatten.

För vem och på vilka villkor

Avtalsparterna förbinder sig att följa avtalsvillkoren i detta avtal, verkets gällande allmänna leveransvillkor för vattentjänster och verkets taxa eller prislista samt för separata avgifter, verkets serviceprislista.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Karleby Vatten uppbär för sina vattenförsörjningstjänster anslutningsavgift för anslutning till vatten och avlopp. Avgiften bestäms enligt den taxa som vattenverksdirektionen godkänt. Bruksavgifterna bestäms skilt årligen. Därtill efterföljer verket en separat serviceprislista.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vattenverket i kommunerna eller samkommunerna är skyldiga att tillhandahålla invånarna klanderfritt hushållsvatten samt lämpligt avloppssystem och lämplig behandling av avlopp.

Fastigheter som är belägna i tätorter ska i regel höra till kommunens eller samkommunens vattenledningsnät och avloppssystem. Fastighetsägaren ska ingå ett avtal om anslutning av fastigheten till vattenförsörjningen och användning av servicen med vattenverket. Om fastigheten säljs, överförs avtalet i allmänhet till den nya ägaren. Fastighetsägaren betalar för anslutning till vatten- och avloppsnätet, det tekniska anslutningsarbetet, vattenanvändningen och avloppsavgiften.

Utanför tätorter är fastighetsägare inte alltid skyldiga att ansluta sig till vattentjänsterna, om vattenförsörjningen och avloppshanteringen sköts på annat lämpligt sätt. På glesbygden finns det nödvändigtvis inte tillgång till vattenförsörjningstjänster. Miljöskyddsmyndigheten i kommunen kan på ansökan bevilja befrielse från anslutningsskyldigheten.

När en så stor del av fastigheterna som möjligt är anslutna till vattenledningsnätet och avloppssystemet, fungerar vattenförsörjningen effektivt, ekonomiskt och säkert. Behandling av avloppsvatten är en del av miljövården. Kommunen eller samkommunen samarbetar med privata vattenandelslag samt aktörer som distribuerar vatten och behandlar avloppsvatten.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby Vatten
Ansvarig för tjänstenKarleby Vatten
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Karleby Vatten
Uppdaterad: 3.9.2021