suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovaniemi stad

Anmälan om yrkesmässig avfallsinsamling till avfallshanteringsregistret

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 6 kommuner
  • Offentlig tjänst

Avfallsinsamlingen ska anmälas till den kommunala miljövårdsmyndigheten för anteckning i avfallshanteringsregistret. Anmälningsskyldigheten gäller yrkesmässig avfallsinsamling som sker på en fast mottagningsplats.

Anmälan behöver inte göras om insamlingen kräver miljötillstånd eller godkänns som en del av annan miljötillståndspliktig verksamhet.

Gör så här

Gör anmälan med den bifogade blanketten.

Lämna in blanketten till miljötillsynens verksamhetsställe eller stadens registratorskontor.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.


Tidsfrist

Gör anmälan i god tid innan insamlingen inleds.

Giltighetstid

Anteckningen gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett företag som bedriver yrkesmässig avfallsinsamling ska göra en anmälan om verksamheten till kommunens miljöskyddsmyndighet. På basis av anmälan antecknar myndigheterna företaget i avfallshanteringsregistret. På samma anmälan kan företaget ange uppgifter om alla mottagningsställen som man använder för mellanlagring av avfall.

Den som bedriver yrkesmässig avfallsinsamling ska föra bok över insamlat avfall. Bokföringen ska innehålla uppgifter om det insamlade avfallets kategori, typ, farligt avfalls farliga egenskaper, mängd, ursprung och leveransplats samt transport och behandling av avfallet. Uppgifterna ska förvaras i sex år.

Av anmälan ska framgå vem som är uppdragsgivare för avfallsinsamlingen och vem som ansvarar för det insamlade avfallet. I anmälan ska man vidare ange om mottagningsplatsen har ett miljötillstånd och om insamlingsverksamheten är fortlöpande eller tillfällig. Om företaget har verksamhet i flera kommuner ska ansökan om godkännande av verksamheten göras till den NTM-central inom vars område största delen av verksamheten bedrivs.

Servicen tillhandahålls av

Rovaniemi stad

Ansvarig för tjänsten

Rovaniemi stad
Ansvarig för texten: Rovaniemi stad
Uppdaterad: 17.11.2023