suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kyrkslätt kommun

Anmälan om verksamhet av försöksnatur

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Kyrkslätt
  • Offentlig tjänst

Ett företag eller en annan verksamhetsutövare som idkar verksamhet av försöksnatur är skyldig att underrätta kommunen om ärendet senast 30 dagar innan verksamheten inleds. Anmälan görs till den myndighet som också beviljar tillstånd i anslutning till verksamheten. Verksamhet av försöksnatur anknyter ofta till beredning av en miljöskyddsinvestering eller försök av tekniskt genomförande.  Det kan va ...

Gör så här

Anmälan via tjänsten Lupapiste.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett företag eller en annan aktör som bedriver försöksverksamhet är skyldig att anmäla saken senast 30 dagar innan verksamheten inleds. Anmälan ska göras till den myndighet som också beviljar tillstånd för verksamheten. Verksamhet av försöksnatur har ofta koppling till beredning av miljöskyddsinvesteringar eller försök med tekniskt genomförande. Det kan till exempel handla om nya ersättande kemikalier eller om att utnyttja avfall som råvara.

I anmälan ska det anges vad verksamheten av försöksnatur består av, hur länge den varar, vilka råvaror som används, vilka utsläpp som kan uppstå, vilka mätmetoder som krävs och vilka effekter försöksverksamheten har på miljön. Anmälaren ska också berätta om de miljöskyddsåtgärder som planeras.

Om försöksverksamheten kan leda till att vatten förorenas eller till oskäligt besvär på det sätt som avses i lagen angående vissa grannelagsförhållanden, ska verksamheten ansöka om miljötillstånd.

Servicen tillhandahålls av

Kyrkslätt kommun

Ansvarig för tjänsten

Kyrkslätt kommun
Ansvarig för texten: Kyrkslätt kommun
Uppdaterad: 12.11.2020