suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Raumo

Anmälan om verksamhet av försöksnatur enligt miljöskyddslagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Raumo
  • Offentlig tjänst

Anmälan om verksamhet av försöksnatur ska göras senast 30 dygn innan verksamheten av försöksnatur inleds till den tillståndsmyndighet som är behörig att avgöra miljötillståndet för verksamheten (den kommunala miljövårdsmyndigheten eller regionförvaltningsverket). Verksamhet av försöksnatur kan till exempel hänföra sig till beredning av en miljövårdsinvestering eller försök med tekniskt genomförand ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett företag eller en annan aktör som bedriver försöksverksamhet är skyldig att anmäla saken senast 30 dagar innan verksamheten inleds. Anmälan ska göras till den myndighet som också beviljar tillstånd för verksamheten. Verksamhet av försöksnatur har ofta koppling till beredning av miljöskyddsinvesteringar eller försök med tekniskt genomförande. Det kan till exempel handla om nya ersättande kemikalier eller om att utnyttja avfall som råvara.

I anmälan ska det anges vad verksamheten av försöksnatur består av, hur länge den varar, vilka råvaror som används, vilka utsläpp som kan uppstå, vilka mätmetoder som krävs och vilka effekter försöksverksamheten har på miljön. Anmälaren ska också berätta om de miljöskyddsåtgärder som planeras.

Om försöksverksamheten kan leda till att vatten förorenas eller till oskäligt besvär på det sätt som avses i lagen angående vissa grannelagsförhållanden, ska verksamheten ansöka om miljötillstånd.

Servicen tillhandahålls av

Raumo

Ansvarig för tjänsten

Raumo
Ansvarig för texten: Raumo
Uppdaterad: 16.3.2023