suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Anmälan om exceptionell situation enligt miljöskyddslagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Om plötslig nedsmutsning av miljön eller risk för sådan ska anmälan göras omedelbart till myndigheten. Situationen kan bero på en olycka, en oförutsedd produktionsstörning, rivningsarbete eller dylikt. Nedsmutsning eller risk för sådan kan förorsakas av utsläpp av fast material, vätska eller gas, avfall eller till exempel radioaktivitet. Om skador och olyckor som har miljöpåverkan, till exempel oljeskador, ska meddelas omedelbart till räddningsmyndigheten och miljövårdsmyndigheten.

Gör så här

Om verksamheten grundar sig på ett tillstånd av en statlig myndighet, ska anmälan göras till den myndighet som har beviljat tillståndet. Annars ska anmälan göras till kommunes miljömyndighet. Anmälningsplikten gäller även situationer som inte har krävt tillstånd.

Om en exceptionell situation medför plötslig fara för befolkningen, ska detta omedelbart anmälas till nödcentralen. När anmälan om exceptionell verksamhet är gjord, ska den som har gjort anmälan göra sig redo att snabbt samarbeta med myndigheten för att få situationen under kontroll.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För handläggningen av anmälan uppbärs en avgift enligt Karleby stads miljövårdsmyndighets gällande taxa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Plötslig miljöförstöring eller risk för sådan ska utan dröjsmål anmälas till kommunens miljöskyddsmyndighet eller nödcentralen. Situationen kan orsakas av en olycka, oförutsedd produktionsstörning, rivningsarbete eller annat.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 5.6.2020