suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Hangö stad

Anmälan och tillstånd i samband med marktäkt

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hangö
  • Offentlig tjänst

För marktäkt och bortförande av stora mängder marksubstanser krävs ett tillstånd.

Gör så här

Du får mer information och handlingsinstruktioner från Hangö stads markanvändningsavdelning. Du kan kontakta markanvändningssekreteraren antingen per telefon eller besöka markanvändningsavdelningens betjäningspunkt.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgifter för granskning av marktäktsplaner och tillsyn över

marktäktsverksamhet: https://www.hanko.fi/files/6400/4._Taxa_for_granskning_av_taktplan_och_for_tagning_av_marksubstanser.pdf


Giltighetstid

Tillståndet gäller i tio (10) år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

För marktäkt, dvs. att ta och föra bort sten, grus, sand, lera och mull behövs tillstånd från kommunen. Kommunen styr och övervakar marktäkten på sitt område.

Tillståndsinnehavaren ska årligen meddela mängden och arten av substans som tagits. Tagaren ska säkerställa att marktäkten inte fördärvar landskapet eller medför orimlig skada för miljön.

Om kommunen inte beviljar tillstånd för marktäkt och markägaren inte kan använda sitt område för jord- och skogsbruk, byggverksamhet eller motsvarande, är kommunen eller staten skyldig att lösa in området.

Om täkten sänker värdet på en nära belägen fastighet eller försvårar användningen av den har fastighetens ägare eller innehavare rätt till ersättning av täktverksamhetsutövaren för den skada som orsakats.

Tillstånd behövs inte, om marksubstanser tas för eget hushållsbehov eller för jord- och skogsbruk. Även i sådana fall ska marktäkten hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser.

Om marktäkten är omfattande ska en anmälan göras till tillsynsmyndigheten.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHangö stad
Ansvarig för tjänstenHangö stad
Område Hangö
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Hangö stad
Uppdaterad: 7.4.2020