suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands skogscentral

Anmäl hjortdjursskada och sök ersättning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Som privat markägare (skogsägare) kan du få ersättning för

skador som hjortdjur har orsakat i skogen.

Av skogsskador som orsakats av hjortdjur kan du få ersättning för en avsevärd värdeminskning av skogsodlingsmaterial, plantbestånd eller äldre trädbestånd.

Om skadan i plantbestånd är allvarlig kan du också få ersättning för kostnaderna för nödvändig kompletteringsodling eller ny beskogning av skadeområdet.

Gör så här

När du upptäcker skadan lämna in blanketten "Anmälan om hjortdjursskada och ansökan om ersättning" till Skogscentralen utan dröjsmål.

Vi rekommenderar att du lämnar in anmälan i e-tjänsten MinSkog.fi. Du kan också skriva ut blanketten och lämna in den till Skogscentralen. Skicka blanketten per skyddad e-post eller per post till kontoret i Lahtis.

Om det har gjorts en kompletteringsodling eller ny beskogning av skadeområdet lämna in anmälan om verkställande till Skogscentralen. I annat fall behöver du inte lämna in en anmälan om verkställande. Gör anmälan om verkställande genom att fylla i blanketten "Anmälan om verkställande/ansökan om tilläggstid för hjortdjursskada".

Lämna in anmälan om verkställande till Skogscentralen senast 30.9 det år då finansiering har beviljats. Du ska använda ersättningsbeloppet före utgången av året.

Om odlingsarbetena inte kan slutföras under det år som finansiering har beviljats sök tilläggstid för arbetet. Sök tilläggstid genom att fylla i blanketten "Anmälan om verkställande/ansökan om tilläggstid för hjortdjursskada".

För vem och på vilka villkor

Hjortdjur är älg, vitsvanshjort, skogsvildren, dovhjort, kronhjort och sikahjort.

En skada ersätts om det sammanlagda beloppet av skadorna överstiger 170 euro per kalenderår.

Följande kan söka ersättning:

  • en enskild markägare
  • en enskild markägares dödsbo eller en sammanslutning som bildats av delägarna i dödsboet
  • delägarlag för samfällda skogar, om minst hälften av andelarna ägs av fysiska personer
  • bolag eller sammanslutningar som enskilda jordbrukare eller enskilda markägare bildat och vilkas huvudsyfte är att idka gårdsbruk.

En förutsättning för att få ersättning är att markägaren har försökt förhindra att skadan uppkommer.

När Skogscentralen har fått anmälan om skadan värderar Skogscentralen skadan i en fältgranskning. Skogscentralen meddelar markägaren och en representant för viltvårdsföreningen i förväg när fältgranskningen kommer att göras. De har rätt att närvara vid fältgranskningen.

Över fältgranskningen upprättas ett värderingsinstrument. I värderingsinstrumentet antecknas beståndsuppgifterna och ersättningsbeloppet. Markägaren och representanten för viltvårdsföreningen har rätt att anteckna sin egen uppfattning om skadan i värderingsinstrumentet.

Skadan ska värderas senast inom tre års tid efter att skadan har uppstått. Skogscentralen tar ut en avgift för värderingen.

Skadebeloppet bedöms utifrån storleken av de skador som hjortdjur har orsakat enskilda träds huvudstam, sidogrenar, barr- eller lövmassa eller bark. Det är också möjligt att få ersättning för de värderingskostnader som den sökande har betalat.

Ersättningsbeloppet minskar om det har betalats ersättning för skadan enligt annan lagstiftning eller försäkring. Ersättningsbeloppet minskar också om skadeområdet har betalats ersättningar för avsevärd värdeminskning på plantbestånd eller äldre trädbestånd under de tre åren närmast före ansökan.

Ersättning betalas inte om antalet oskadda plantor av utvecklingsdugliga trädslag jämt fördelade överstiger skogsvårdsrekommendationerna för planttäthet vid skogsförnyelse.

Hjortdjursskadeprojektet gäller ett år i taget. Det år då projektet gäller är året efter värderingsåret.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Värderingsavgiften bestäms enligt arealen: I fråga om arealer på högst 1 hektar är en grundavgift 150,00 euro. Därtill tas det ut en avgift på 80,00 euro för den del som överstiger 1 hektar och som uppgår till högst 5 hektar, per varje påbörjad hektar. Utöver dessa är avgiften 50,00 euro för den del som överstiger 5 hektar per varje påbörjad hektar.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral, 494/2018, bilaga 2

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFinlands skogscentral
Ansvarig för tjänstenFinlands skogscentral
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Finlands skogscentral
Uppdaterad: 2.3.2022