suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Gränsbevakningsväsendet

Organisation

Alternativt namn Gränsbevakningen

Gränsbevakningsväsendet är en myndighet som ansvarar för den inre säkerheten och hör till inrikesministeriet. Målet med Gränsbevakningsväsendets verksamhet är att bevara fredliga förhållanden vid Finlands gränser. Gränsbevakningsväsendets huvudsakliga uppgifter är gränskontroll vid terränggränsen och i havsområdena, in- och utresekontroller av persontrafik vid övergångsställena över landgränsen, i hamnar och på flygplatser och räddningsverksamhet särskilt i havsområdena. Verksamheten är koncentrerad till Europeiska unionens yttre gräns i enlighet med Schengenavtalet. Gränsbevakningsväsendet samarbetar på internationell nivå för att bevara gränssäkerheten.

Gränsbevakningsväsendet leder sjöräddningsverksamheten och utför vid behov efterspaningar och sjuktransporter. Till uppgifterna hör också att övervaka havsområdet och vattentrafiken och bekämpa miljöskador till havs. Gränsbevakningsväsendet använder modern materiel för bekämpning av olje- och kemikalieskador. I havsområdet samarbetar Gränsbevakningsväsendet med Transport- och kommunikationsverket (Traficom), Försvarsmakten och miljömyndigheterna.

Gränsbevakningsväsendet har befogenhet att förundersöka vissa lagstadgade brott. Sådana är brott som gäller gränsöverskridande brottslighet som t.ex. människosmuggling och -handel samt ordnande av olaglig inresa. Gränsbevakningsväsendet undersöker dessutom bland annat riksgränsbrott, rattfylleri och fylleri i sjötrafik, förfalskningar, fiske- och jaktbrott samt naturskyddsbrott. Inom brottsbekämpningen samarbetar Gränsbevakningsväsendet med polisen och tullen. I praktiken utför Gränsbevakningsväsendet även en del polisuppgifter och sköter tullövervakningen vid de gränsövergångsställen där tullen inte verkar.

Gränsbevakningsväsendet deltar i landets försvar i samarbete med försvarsmakten. Finlands territoriella integritet övervakas i samband med gränsövervakning, dvs. patrullering vid landgränsen och i havsområdet. Gränsbevakningsväsendet utbildar också värnpliktiga i gränsjägar- och specialgränsjägarkompanierna. Gränsbevakningsväsendets beväringsenheters specialkunnande är underrättelse- och gerillaverksamhet.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler