suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Är det aktuellt med intressebevakningsärenden?

Publicerad 15.2.2022

Handboken Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt i Suomi.fi-webbtjänsten Öppnas i ett nytt fönster.Ärenden som gäller den egna eller en närståendes intressebevakning samt skötseln av ekonomiska och andra praktiska ärenden är ofta komplicerade. Handboken Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt i Suomi.fi-webbtjänsten ger tydliga anvisningar för olika situationer. I planeringen av handboken syns flera myndigheters och organisationers sakkunskap.  

För planeringen av handbokens innehåll och tjänsteutformning har samarbetsnätverket, som letts av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, först kartlagt olika intressebevakningssituationer och centrala frågor i anslutning till dem. 

Hur kan jag förbereda mig för min framtid med en intressebevakningsfullmakt eller fungera som fullmäktig?

Intressebevakningsfullmakten borde ingå i dokumentportföljen för varje myndig medborgare. Med hjälp av den kan man ge anvisningar och befullmäktiga en person man litar på, ifall man själv skulle förlora sin funktionsförmåga på grund av en sjukdom eller en olycka. I handboken på Suomi.fi finns råd om hur man gör upp en fullmakt och om sådant som det lönar sig att beakta. 

Förtroendepersonen som befullmäktigats i intressebevakningsfullmakten står å sin sida inför något nytt när det är dags att bekräfta fullmakten och börja sköta den närståendes praktiska ärenden. Även i denna situation ger Suomi.fi vägledning. 

Vad ska man göra när en närståendes funktionsförmåga försämras eller när ett barn har egendom?

Många börjar fundera på intressebevakning när de oroar sig för hur en närstående ska klara sig då hens funktionsförmåga försämras. Hur lönar det sig att ordna skötseln av en närståendes bank- och ekonomiärenden samt andra vardagliga ärenden? Suomi.fi ger en helhetsbild av olika alternativ – såväl lättare sätt som ordnande av intressebevakning. 

Det är ofta en överraskning för föräldrarna att barnets egendom och skötseln av den i vissa situationer ska anmälas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om barnet är delägare i ett dödsbo eller har egendom som överstiger 20 000 euro, förordnas en intressebevakare för barnet. På så sätt vill man trygga barnets bästa i alla situationer. I handboken finns tydliga anvisningar för en dylik situation.

Handboken har utarbetats i omfattande samarbete mellan myndigheter och organisationer

Ett stort antal kamrataktörer, organisationer, forskarorganisationer och myndigheter har förenat sina krafter och sin sakkunskap så att all väsentlig information samt centrala tjänster och aktörer som erbjuder stöd nu finns på en och samma adress. 

I utarbetandet av handboken deltog Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbredaktion och förmyndarverksamhet, Östra Finlands universitet – Centret för välfärdsrätt, Norra Karelens intressebevakningsbyrå, Raumo intressebevakningsbyrå, Pensionstagarnas centralförbund, Fine, FinFami, Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Minnesförbundet rf, Nuoret lesket ry, Närståendevårdarnas förbund rf, Suomen muistiasiantuntijat ry, Centralförbundet för De Gamlas Väl.