suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Vattentjänster

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Vattentjänstverket har hand om kommunens vattentjänster.

Med vattentjänster avses leverans av hushållsvatten och mottagande och behandling av avloppsvatten samt övriga tjänster i anslutning till dessa inom fastställda verksamhetsområden.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vattenverket i kommunerna eller samkommunerna är skyldiga att tillhandahålla invånarna klanderfritt hushållsvatten samt lämpligt avloppssystem och lämplig behandling av avlopp.

Fastigheter som är belägna i tätorter ska i regel höra till kommunens eller samkommunens vattenledningsnät och avloppssystem. Fastighetsägaren ska ingå ett avtal om anslutning av fastigheten till vattenförsörjningen och användning av servicen med vattenverket. När fastighetens ägare ändras överförs avtal vanligtvis på den nya ägaren. Fastighetsägaren betalar för anslutning till vatten- och avloppsnätet, det tekniska anslutningsarbetet, vattenanvändningen och avloppsavgiften.

Ägare till fastigheter utanför tätorter behöver inte alltid ansluta fastigheten till vattenförsörjningen, om fastighetens vattentillgång och avlopp sköts på ett annat lämpligt sätt. På glesbygden finns det nödvändigtvis inte tillgång till vattenförsörjningstjänster. Miljöskyddsyndigheten i kommunen kan på ansökan bevilja befrielse från anslutningsskyldigheten.

När en så stor del av fastigheterna är anslutna till vattenledningsnätet och avloppssystemet, fungerar vattenförsörjningen effektivt, ekonomiskt och säkert. Behandling av avloppsvatten är en del av miljövården. Kommunen eller samkommunen samarbetar med privata vattenandelslag samt aktörer som distribuerar vatten och behandlar avloppsvatten.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 27.5.2019