suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Utredning av en fastighets gränser

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Gränsens läge bestäms utifrån råmärken som byggts upp i terrängen och förrättningshandlingar (karta och protokoll). I förrättningskartor märker man ofta ut råmått, dvs. avståndet mellan råmärken, vilket gör det lättare att hitta dem i terrängen. Då råmärken ska positioneras i terrängen tar man även hjälp av GPS-apparat och råmärkesförteckning.

En fastighets skiften, gränser samt råmärkenas (rårösenas) läge kan ofta utredas i ett kartutdrag från fastighetsregistret. Vid behov kan du skaffa handlingar och kartor över lantmäteriförrättningen där råmärkenas läge senast fastställdes. Dessa fås i allmänhet från Lantmäteriverkets kundservice. Om det är fråga om ett detaljplaneområde där fastighetsregistret förs av kommunen, fås handlingarna från kommunen.

Ett råmärke kan försvinna under årens lopp eller så kan det försvinna till exempel i samband med jordbyggnads- eller skogsarbeten. Ett råmärke som försvunnit eller flyttats får du inte själv bygga upp eller flytta till stället där du antar att det varit utan det byggs upp på nytt i en lantmäteriförrättning (rågång). Vid rågång utreds gränsens läge, nya råmärken byggs upp och koordinater för dessa mäts upp, de dokument som behövs upprättas och slutligen registreras uppgifterna i fastighetsregistret.

Rågång ska inte förväxlas med gränsvisning. Gränsvisning behövs om råmärken finns bevarade men gränslinjen är oklar till exempel om terrängen har svår topografi eller om den blivit skogsbevuxen. Gränsvisning är en inofficiell mätningsåtgärd om gränsens läge. Över åtgärden uppgörs inga handlingar och inga noteringar görs i fastighetsregistret. Gränsens läge ändras inte. Vissa kommuner och till exempel skogsvårdsföreningar utför gränsvisning på beställning. Lantmäteriverket utför inte gränsvisning.

Gör så här

Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Till ansökan bör du bifoga en karta där det framgår vilken rå som försvunnit och/eller den oklara fastighetsgränsen. En karta kan utskrivas utan kostnad till exempel på Kartplatsen eller Paikkatietoikkuna. Vanligen ansöker man om rågång från Lantmäteriverket. Om fastigheten emellertid ligger i ett detaljplaneområde i en kommun där fastighetsregistret förs av kommunen, bör du ansöka om rågång från kommunen. Ta vid behov reda på det korrekta förfarandet hos Lantmäteriverkets kundservice eller kommunen i fråga.

För vem och på vilka villkor

Den som ansöker om rågång kan vara till exempel fastighetens ägare eller delägare, den som innehar arrenderätten, en kommun eller person vars rätt rågången direkt gäller (till exempel delägare i samfällt område).

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften bestäms utifrån antalet råpunkter, längden på de gränser som gåtts upp och antalet delaktiga fastigheter. Kommunerna följer i fråga om rågångsförrättningar sina egna prislistor. Hur kostnaderna fördelas mellan parterna bestäms i förrättningen. Om rågången behövs därför att råmärken försvunnit, ansvarar skadegöraren vanligen för förrättningskostnaderna. Mera information i prislistan på Lantmäteriverkets webbplats.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 1.3.2022