suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Utdrag ur vigselrättsregistret

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

På skriftlig begäran kan uppgifter om en vigselförrättare med vigselrätt ges ur vigselrättsregistret.

I vigselrättsregistret finns uppgifter om

  • vigselförrättare som fått vigselrätt på ansökan av det egna religionssamfundet
  • vigselförrättare som undervisnings- och kulturministeriet eller utrikesministeriet på vissa villkor har gett vigselrätt att förrätta vigslar utomlands
  • vigselförrättare som magistraten gett vigselrätt för att trygga ett tillräckligt antal vigselförrättare.

Utdraget innehåller uppgifter om samfundets namn och hemort samt om vigselförrättarens namn och personbeteckning. Av utdraget framgår dessutom datum då vigselrätten getts eller återkallats, hur länge den gäller och vilken myndighet som gett vigselrätten. I vissa fall kan utdraget innehålla uppgifter om villkor och begränsningar som fastställts för vigselrätten.

Enligt äktenskapslagen har präster inom den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan rätt att förrätta en kyrklig vigsel. Dessutom har notarius publicus utnämnd av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata rätt att förrätta en borgerlig vigsel, samt har en lagman, tingsdomare och tingsfiskal och en del tingsnotarier rätt att förrätta en borgerlig vigsel. Det finns inga separata uppgifter om dessa aktörer i vigselrättsregistret.

Gör så här

Skicka en skriftlig ansökan antingen per post eller per e-post till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

För vem och på vilka villkor

Ett utdrag kan ges till en person som har ett godtagbart ändamål att begära uppgifter från vigselrättsregistret.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

15 € per utdrag

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 30.12.2019