suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Understöd för utvecklande av företagens operativa miljö kan beviljas sådana icke-vinstsyftande offentliga och privata sammanslutningar samt stiftelser för projekt som syftar till att åstadkomma direkta effekter på den operativa miljön för små och medelstora företag eller förutsättningarna för utveckling av företagsverksamheten. Understöd kan beviljas enligt prövning för sådana projekt som är separ ...

Gör så här

  1. Innan en ansökan inlämnas är det bra att dra upp riktlinjer för utvecklingsprojektet samt utreda tillgången på tillräcklig övrig finansiering som krävs för projektet. Innan en ansökan inlämnas bör sakkunniga hos regionens NTM-central kontaktas för en diskussion om finansieringen för projektet.
  2. Sök understöd för utveckling av den operativa miljön i e-tjänster för företagsstöd.

För vem och på vilka villkor

Sökande ska vara en icke-vinstsyftande offentlig eller privat sammanslutning/stiftelse.

För utvecklingsåtgärder kan beviljas understöd som utgör högst 80 procent av de utgifter som ligger till grund för understödet. För investeringar i ett projekt kan beviljas understöd till ett belopp som är högst 45 procent av de utgifter som ligger till grund för understödet.

Understöd ska sökas innan projektet inleds. Observera att till exempel ingående av ett avtal eller en beställning som gäller projektet, leverans eller betalning av en anskaffning eller någon annan förbindelse som gör projektet oåterkalleligt innebär att projektet har inletts. Som inledande av ett projekt betraktas inte åtgärder som hänför sig till förberedelsen av projektet, såsom planeringsarbete, anskaffning av tillstånd och genomförbarhetsstudier. Understöd till små och medelstora företag för utveckling av tjänster som erbjuds beviljas som understöd de minimis.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Savolax

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 5.5.2021