suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för utvecklande av företag

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Understödet för utvecklande av företag är ett behovsprövat stöd och avsett som ett finansieringsverktyg när företaget ska starta ett utvecklingsprojekt utanför sin normala verksamhet. Utvecklingsstödet kan beviljas för utvecklingsåtgärder som internationalisering, produkt- eller tjänsteutveckling och investeringar. Investeringarna kan vara materiella eller immateriella. Materiella investeringar är ...

Gör så här

  1. Innan en ansökan inlämnas är det bra att dra upp riktlinjer för utvecklingsprojektet samt utreda tillgången på tillräcklig övrig finansiering som krävs för projektet. Vi rekommenderar också att du kontaktar den sakkunniga hos NTM-centralen i din region för att diskutera finansieringen av projektet.
  2. Sök understöd för utvecklande av företag i e-tjänsten för företagsstöd.
  3. Ansök om utbetalning av understöd för utvecklande av företag i e-tjänsten för företagsstöd.

FöretagsFinlands telefontjänst ger även allmänna råd om utvecklingsstödet och e-tjänsterna.

För vem och på vilka villkor

Utvecklingsstödet är ett behovsprövat statsstöd. Det kan beviljas små och medelstora företag som vill utveckla sin affärsverksamhet på ett helhetsbetonat och betydande sätt och som har förutsättningar för en lönsam verksamhet samt tillräckligt med egna resurser för utvecklingsåtgärder som förbättrar konkurrenskraften.

Kostnader för löner, konsultationer, resor, mässor och motsvarande kan stödjas med högst 50 procent av utgifterna som ligger till grund för understödet. Investeringar som ingår i projektet kan beroende på företagets storlek och hemort stödjas med 10–35 procent av utgifterna som ligger som grund för understödet.

Understöd ska sökas innan projektet inleds. Observera att till exempel ingående av ett avtal eller en beställning som gäller projektet, leverans eller betalning av en anskaffning eller någon annan förbindelse som gör projektet oåterkalleligt innebär att projektet har inletts. Som inledande av ett projekt betraktas inte åtgärder som hänför sig till förberedelsen av projektet, såsom planeringsarbete, anskaffning av tillstånd och genomförbarhetsstudier.

Understödet för utvecklande av företag kan inte beviljas fiskeri, jordbruk eller skogsbruk. Understödet kan inte heller beviljas för förädling eller saluföring av jordbruksprodukter eller för investeringar inom energi- och trafikbranschen.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 6.6.2023