suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för specialobjekt vid enskild väg

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Du kan söka understöd för specialobjekt som är berättigade till statsunderstöd, vilka är

  • färjelägen och färjor för enskilda vägar
  • broar som årligen nedmonteras
  • vinter- och isvägar.

Det maximala statsunderstöd för ett färjeläge och en ersättande isväg samt för en bro som årligen nedmonteras är 80 procent av de godkända drifts- och underhållskostnaderna.

Understödsandelen för en vinter- ...

Gör så här

Ansök om understöd i första hand i e-tjänsten. Du hittar

ansökan i tjänstermenyn under namnet Bidrag för underhåll av specialobjekt på enskilda vägar. I e-tjänsten loggar du in med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Om det inte är möjligt att använda e-tjänsten, använd en utskrivbar ansökningsblankett. Skicka understödsansökan till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland per post, e-post eller genom att lämna in den till kontoret. Du kan också lämna in ansökan som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett för privatpersoner.

Fyll i ansökan noggrant och bifoga de bilagor som krävs. En bristfällig ansökan, behov av tilläggsutredning och ändring av ansökan under pågående behandling kan förlänga behandlingen av ärendet. Närmare anvisningar om hur du ska fylla i ansökningsblanketten hittar du på regionförvaltningens e-tjänst och på NTM-centralens webbplats.

Bifoga till ansökan väglagets inkomst- och utgiftsverifikat, resultaträkning, balansräkning, mötesprotokoll och revisionsberättelsen.

Om NTM-centralen begär att ansökan ska kompletteras, lämna in de begärda kompletteringarna inom utsatt tid eller förhandla om en ytterligare tid med myndigheten.

När NTM-centralen har fått tillräckliga och riktiga uppgifter för att avgöra ett ärende som gäller ansökan om understöd, fattar den ett beslut som kan överklagas. Beslutet sänds till den som ansöker om understöd.

Så här ansöker du om utbetalning

UF-centret betalar ut understöden i enlighet med NTM-centralens understödsbeslut i en eller flera rater. Understödet för ett särskilt objekt betalas ut senast före utgången av maj innevarande år. Lämna in ansökan om utbetalning före utgången av februari.

Ansöka om utbetalning i första hand i regionförvaltningens e-tjänst enligt villkoren och tidsfristerna för understödsbeslutet. Fyll i ansökan omsorgsfullt under fliken Utbetalningar och bifoga de bilagor som behövs.

Använda utskrivbar blankett för att ansöka om utbetalning, om du har ansökt om understöd med en utskrivbar blankett i stället för att använda e-tjänsten. Lämna in ansökan om utbetalning med post till UF-centrets utbetalningsenhet eller med NTM-centralens allmänna ärendeblankett.

För vem och på vilka villkor

Ansökan skall innehålla riktiga och tillräckliga uppgifter om understödets användningsändamål och andra omständigheter som inverkar på beslutet.

Ansökningsblanketten skall innehålla en kort beskrivning av ändamålet med understödet samt av projektets uppskattade fördelar och verkningar.

Till ansökan skall närmare anges projektets mål och innehåll, tidtabellen för genomförandet samt kostnadsberäkning och finansieringsplan för hela projektet, specificerat enligt en särskild anvisning. Av projektplanen skall också framgå projektets resultat samt sätten att utnyttja och sprida resultaten. Till ansökan fogas också eventuella tillstånd och avtal.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om offentlig upphandling och koncession 1397/2016

Statsrådets förordning om enskilda vägar 1069/2018

Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet 13/2003: 19 §

Servicen tillhandahålls av

UF-centret, NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, UF-centret, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.12.2023