suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för ordnande av skärgårdstrafiken

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Med understödd skärgårdstrafik avses sådan reguljär trafik som en privat trafikidkare sköter med ett sjödugligt fartyg och som betjänar i skärgården bofasta personer antingen på sådana rutter inom skärgården eller mellan skärgården och fastlandet som saknar annan reguljär trafik eller vägförbindelser.

NTM-centralen i Egentliga Finland understöder trafiken på följande rutter:

 • persontransporter ...

Gör så här

Gör en fritt formulerad skriftlig ansökan med följande obligatoriska information:

 1. beloppet som ansöks
 2. korrekta och tillräckliga uppgifter om fartyget, uppgifter om högsta tillåtna passagerarantal och lastmängd samt en kopia av fartygets besiktningsbevis och ett bevis på att rederiet har ett säkerhetsledningssystem enligt ISM-koden, som har auditerats för rederiets ledning och fartyget, om fartyget som får understöd lyder under ISM-koden vad gäller storleken
 3. korrekta och tillräckliga ekonomiska uppgifter om fartygets användning
 4. turfrekvensen för den trafikservice som erbjuds och andra uppgifter som beskriver kvaliteten
 5. storleken på transportavgifterna som tas ut
 6. uppgifter om andra eventuella offentliga stöd som beviljats för verksamheten
 7. uppgifter om möjligheten att erbjuda service även i nödlägen
 8. en redogörelse för trafikidkarens lokalkännedom och de anställdas språkkunskaper.

Skicka ansökan inklusive bilagor till NTM-centralen i Egentliga Finland (PB 236, 20101 Åbo eller per e-post till adressen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi).

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

NTM-centralen i Egentliga Finland bereder kalkylerna för understödsbesluten samt förslag till fördelning av understödet utifrån föregående års utfall och ansökningar. NTM-centralen begär även utlåtande om ansökningarna av Skärgårdsdelegationen och kommunerna i fråga.

Vid understödd skärgårdstrafik är det trafikidkaren som ansvarar för tidtabellerna. Den som idkar skärgårdstrafik och får understöd uppbär transportavgifter av sina kunder utan att redovisa dem för NTM-centralen i Egentliga Finland. Personer som är bofasta på någon av öarna utmed förbindelsefartygsleden, fordon i deras ägo, deras varuleveranser samt personer och fordon som sköter dessa leveranser är befriade från skärgårdstrafikavgifter.

Trafikidkaren fakturerar NTM-centralen i Egentliga Finland varje månad. Till fakturan ska bifogas en rapport över utförda turer.

Dessutom ska trafikidkaren ge NTM-centralen i Egentliga Finland en redogörelse för användningen av fjolårets understöd senast den 31 mars året därpå.

Trafikidkaren ska omedelbart meddela NTM-centralen i Egentliga Finland om betydande ändringar som sker eller har skett i verksamheten eller verksamhetsförhållandena samt om verksamheten eller en del av den upphör.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Egentliga Finland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Mellersta Finland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 2.1.2023