suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Understöd för ordnande av skärgårdstrafiken

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvariga organisationer: NTM-centralen, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Österbotten
Område: nationell (inte Åland)
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Med understödd skärgårdstrafik avses sådan reguljär trafik som en privat trafikidkare sköter med ett sjödugligt fartyg och som betjänar i skärgården bofasta personer antingen på sådana rutter inom skärgården eller mellan skärgården och fastlandet som saknar annan reguljär trafik eller vägförbindelser.

NTM-centralen i Egentliga Finland understöder trafiken på följande rutter:

  • persontransporter i Ingå och Raseborg
  • tungtransporter i Ingå och Raseborg vid öppet vatten
  • tungtransporter i Lovisa skärgård vid öppet vatten
  • Sibborutten
  • Skärgårdens Ringväg (Houtskär, Mossala–Iniö, Dalen) sommartid juni–augusti
  • Lilla Ringvägen (Nagu–Själö–Rimito) sommartid juni–augusti.

NTM-centralen i Egentliga Finland publicerar en kungörelse om ansökan om understöd för nästa års trafik i dagstidningarna i områdena i fråga. Kungörelsen publiceras senast den 30 juni i Åbo Underrättelser, Västra Nyland och Sipoon Sanomat. Ansökningarna ska skickas till NTM-centralen i Egentliga Finland senast den 14 september före kl. 15.00. Beslut om beviljande av understödet fattas cirka 2 månader efter att ansökan om understöd har inkommit till NTM-centralen. NTM-centralen i Egentliga Finland fattar vanligtvis understödsbeslut för ett år åt gången.


Gör så här

Gör en fritt formulerad skriftlig ansökan med följande obligatoriska information:

1. beloppet som ansöks

2. korrekta och tillräckliga uppgifter om fartyget, uppgifter om högsta tillåtna passagerarantal och lastmängd samt en kopia av fartygets besiktningsbevis och ett bevis på att rederiet har ett säkerhetsledningssystem enligt ISM-koden, som har auditerats för rederiets ledning och fartyget, om fartyget som får understöd lyder under ISM-koden vad gäller storleken

3. korrekta och tillräckliga ekonomiska uppgifter om fartygets användning

4. turfrekvensen för den trafikservice som erbjuds och andra uppgifter som beskriver kvaliteten

5. storleken på transportavgifterna som tas ut

6. uppgifter om andra eventuella offentliga stöd som beviljats för verksamheten

7. uppgifter om möjligheten att erbjuda service även i nödlägen

8. en redogörelse för trafikidkarens lokalkännedom och de anställdas språkkunskaper.

Skicka ansökan inklusive bilagor till NTM-centralen i Egentliga Finland (PB 236, 20101 Åbo eller per e-post till adressen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi).


För vem och på vilka villkor

NTM-centralen i Egentliga Finland bereder kalkylerna för understödsbesluten samt förslag till fördelning av understödet utifrån föregående års utfall och ansökningar. NTM-centralen begär även utlåtande om ansökningarna av Skärgårdsdelegationen och kommunerna i fråga.

Vid understödd skärgårdstrafik är det trafikidkaren som ansvarar för tidtabellerna. Den som idkar skärgårdstrafik och får understöd uppbär transportavgifter av sina kunder utan att redovisa dem för NTM-centralen i Egentliga Finland. Personer som är bofasta på någon av öarna utmed förbindelsefartygsleden, fordon i deras ägo, deras varuleveranser samt personer och fordon som sköter dessa leveranser är befriade från skärgårdstrafikavgifter.

Trafikidkaren fakturerar NTM-centralen i Egentliga Finland varje månad. Till fakturan ska bifogas en rapport över utförda turer.

Dessutom ska trafikidkaren ge NTM-centralen i Egentliga Finland en redogörelse för användningen av fjolårets understöd senast den 31 mars året därpå.

Trafikidkaren ska omedelbart meddela NTM-centralen i Egentliga Finland om betydande ändringar som sker eller har skett i verksamheten eller verksamhetsförhållandena samt om verksamheten eller en del av den upphör.

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
NTM-centralen i Egentliga Finland