suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Tjänster för anpassningsträning

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Med anpassningsträning avses rådgivning, handledning och träning samt stöd för en handikappad person och hens närstående då personens sjukdom eller handikapp påverkar vardagen. Anpassningsträningen omfattar grupp- och kursverksamhet.

I rehabiliteringshandledningen samarbetar man för att hitta de tjänster som motsvarar klientens behov och passar in i hens livssituation. En rehabiliteringshandledare informerar, med utgångspunkt i klientens individuella rehabiliteringsbehov, om tjänster och stödåtgärder som står till buds och som stöder rehabilitering, funktionsförmåga och delaktighet samt fungerar som klientens stöd i rehabilitering och vid planering och koordinering av rehabilitering.

Gruppverksamhet är målinriktad verksamhet som siktar på verkningsfullhet och förutsätter att klienten förbinder sig till övningarna som görs i gruppen. Klienterna har delats in i grupper på basis av funktionsförmågan och diagnosen.

För varje medlem i gruppen görs en inledande kartläggning och en kartläggning i slutet av verksamheten, och beroende på gruppens karaktär görs ett individuellt övningsprogram i enlighet med det egna målet. Grupperna samlas 1-2 gånger per vecka.

Handledning i grupp, föreläsningar av sakkunniga samt diskussioner kan förbättra rehabiliteringsklientens och familjens beredskap att hantera och klara av den nya situationen som sjukdomen förorsakar. På kursen har man möjlighet att identifiera de egna resurserna, få stöd av likställda som befinner sig i en likadan livssituation samt hitta lösningar till utmaningar som sjukdomen medför i vardagen.

Rehabiliteringshandledarna ordnar i samarbete med specialiteterna informationsdagar och korta kurser om de vanligaste långtidssjukdomarna och handikappen för personer, både barn och vuxna, i insjuknings- och anpassningsskedet.

Gör så här

Rehabiliteringsklienter kan komma till handledning i samband med vård eller uppföljning, på remiss eller utan remiss på motivering av hälsovårdspersonal eller annan yrkeskunnig personal samt efter att klienten själv eller klientens närstående tagit kontakt.

Man kan komma med i en grupp på basis av vård- och rehabiliteringsplanen, besöket hos en läkare eller en annan yrkesutbildad person eller på basis av ett individuellt rehabiliteringsbesök. Man söker sig till informationsdagar och kurser planenligt på basis av anvisningar eller ansökan som skickats hem.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person med funktionsnedsättning eller en allvarligt sjuk person och personens närstående har rätt till anpassningsträning. Målet med anpassningsträningen är att hjälpa den handikappade eller sjuka och hans eller hennes närstående att acceptera de vardagliga problemen som situationen medför. Samtidigt får de stöd i att hitta lösningar som gör det möjligt att leva ett fullvärdigt liv.

Anpassningsträningen kan vara individuell eller gruppinriktad, kortvarig eller återkommande. Träningen kan ordnas som en kurs eller till exempel ges vid hembesök. För genomförandet av anpassningsträningen upprättas en individuell plan.

Förordning om service och stöd på grund av handikapp

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.7.2020