suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Riksarkivet

Tjänst för digital arkivering

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Riksarkivet förser statsförvaltningen med en digital bevarande- och arkiveringstjänst. Tjänsten är avsedd för bevarande och arkivering av digitalt material som föreskrivs för varaktig förvaring enligt arkivlagen.

Gör så här

Arkivverket/Riksarkivet har fattat gallringsbeslut om varaktig förvaring av materialet i enbart digitalt format.

I överförings- och förvaringsavtalet kommer överlåtaren och Riksarkivet överens om överföring, förvaring eller arkivering och om ansvaret för informationstjänsterna. Samtidigt ska överlåtaren göra upp en överföringsplan där det specificeras vilket material som ska överföras, tidtabellen för överföringen och andra relevanta viktiga uppgifter om materialet.

Materialet kan överföras till tjänsten antingen med ett webbläsarbaserat användargränssnitt eller med ett separat offline-överföringsmedium. Vid behov bestäms metoden för dataöverföring utifrån en riskbedömning.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten kan anlitas av aktörer inom statsförvaltningen som avtalat om tjänsten med Riksarkivet.

Till tjänsten kan man överföra såväl offentligt som behörighetsbegränsat och konfidentiellt material. Man kan inte överföra säkerhetsklassificerat material.

Överföring och arkivering av material i tjänsten är avgiftsfri.

Materialet kan överföras till tjänsten antingen med ett webbläsarbaserat användargränssnitt eller med ett separat offline-överföringsmedium. Vid behov bestäms metoden för dataöverföring utifrån en riskbedömning.

Den överlåtande organisationen svarar för att materialet ställs i sådant skick att det kan överföras och för de kostnader som föranleds av överföringen (14 § i arkivlagen).

Servicen tillhandahålls av

Riksarkivet

Ansvarig för tjänsten

Riksarkivet
Ansvarig för texten: Riksarkivet
Uppdaterad: 6.9.2023