suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Tillsyn över avfallshantering

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Miljötillsynen övervakar att företagens, verksamhetsutövarnas eller invånarnas verksamhet inte förorenar miljön och att verksamheten uppfyller kraven i miljöskyddslagen, avfallslagen, avfallshanteringsföreskrifterna och miljöskyddsföreskrifterna.

Miljö- och byggnadstillsynscentralen ger råd till företag och verksamhetsutövare i frågor som gäller avfall och avfallshantering. Helsingforsregionens ...

Gör så här

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Rådgivning kring hantering av kommunalt avfall ges av kommunen och kommunens avfallsanläggning. Kommuninvånarna får information om miljökonsekvenser som den egna verksamheten ger upphov till, hållbar förbrukning, återvinning, kompostering, matsvinn och avfallshantering. Syftet med rådgivningen är att minska mängden kommunalt avfall och avfallets skadlighet, främja återvinning samt säkerställa lämplig avfallshantering. Du kan anmäla nedskräpning eller brister i hantering och lagring av farliga ämnen till kommunens avfallsrådgivning.

Rådgivning kring avfallshantering kan fås exempelvis på nätet, i tryckta publikationer och på informationsmöten. Kommunen kan ordna rådgivning själv eller på annat sätt, till exempel som köptjänst.

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 1.4.2024