suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Tillfälliga trafikarrangemang vid evenemang

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Alla evenemang som ordnas på landsväg och som avviker från normaltrafiken kräver tillstånd av NTM-centralen. Olägenheter och faror på grund av avvikande användning ska i mån av möjlighet förebyggas med hjälp av trafikreglering och genom att välja en ändamålsenlig tidpunkt och plats för evenemanget. Tillstånd för evenemang på motortrafikleder och motorvägar beviljas ytterst sällan.

Exempel på eve ...

Gör så här

Använd i första hand e-tjänsten för att uträtta ärenden.

För att logga in i tjänsten krävs stark autentisering. Du behöver antingen bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Om du inte kan uträtta ärenden i e-tjänsten kan du skriva en fritt formulerad ansökan som innehåller alla nödvändiga uppgifter om evenemanget. Lämna in din fritt formulerade ansökan med bilagor till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland (PB 297, 33101 Tammerfors). OBS! När du använder denna ansökningsmetod, krävs utöver den egentliga tillståndsavgiften en separt hanteringsavgift.

Av ansökan ska framgå

  • evenemangets namn
  • evenemangets tidpunkt
  • väg/kommun
  • uppskattat antal besökare
  • arrangör och kontaktuppgifter till kontaktpersonen
  • faktureringsadress
  • sökandens FO-nummer eller personbeteckning.

Fyll i ansökan omsorgsfullt. Om du kompletterar ansökan i ett senare skede, skicka den kompletterade delen per e-post till adressen tilapaisetluvat@ely-keskus.fi. Skriv i e-postmeddelandets ämnesfält den sökandes namn, kommunen arbetet utförs i och vägnummer. Om du känner till ansökningens ärendekod eller diarienummer (PIRELY...), lägg också till dem i rubriken.

Observera att ifall en väg måste stängas av för annan trafik längre än 10 minuter på grund av evenemanget, så behöver du ett separat tillstånd från den regionala NTM-centralen för att kunna stänga vägen.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Bifoga en trafikstyrningsplan tillståndsansökan. Trafikstyrningsplanen presenteras på en vägkarta. Den behörighet som väghållningsmyndigheten rekommenderar att planeraren har är en omfattande erfarenhet av ovan nämnda uppgifter + utbildningen Vägsäkerhet 2 eller en annan säkerhetsutbildning i trafikledning och arbete på vägområde och den utbildning som uppgiften kräver.

Det finns en separat anvisning om tillfälliga trafikmärkesarrangemang och användningen av trafikledare samt modellösningar på NTM-centralens webbplats (Evenemang på vägområde - > genvägar).


Tidsfrist

Ansökan ska göras i god tid innan evenemanget.

Handläggningstid

Kontrollera den genomsnittliga behandlingstiden på NTM-centralens webbplats (Evenemang på vägområde). Då du ordnar omfattande evenemang är det bra att reservera längre tid än normalt för handläggningen. En bristfälligt ifylld ansökan eller bristfälliga bilagor fördröjer behandlingen av ansökan.

Giltighetstid

Giltighetstiden är specifik för tillståndet och meddelas i tillståndsbeslutet.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 26.1.2023