suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Styrkande av dödsboets delägaruppgifter

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

För att sköta dödsboets ärenden kan du ansöka om styrkande av dödsboets delägaruppgifter hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du måste inte ansöka om styrkandet. Styrkandet riktas endast till uppgifterna som antecknats i bouppteckningen om dödsbodelägarna och den avlidnas äkta make, och inte hela innehållet.

Du kan behöva styrka bouppteckningens delägaruppgifter till exempel för att sälja en fastighet som tillhör dödsboet. Dödsbodelägarna kan med styrkt bouppteckning visa att de tillsammans får representera dödsboet vid fastighetsaffärer. Fastighetens köpare å sin del kan lita på att affären som gjorts med de dödsbodelägare som antecknats i bouppteckningen är bindande för dödsboet, även om det senare framgår att det saknas en delägare i bouppteckningen.

Du får en bekräftelse om man av den släktutredning och de övriga dokument som ges som bouppteckningens bilagor kan säkerställa att rätt personer antecknats som dödsbodelägare i bouppteckningsinstrumentet. Om delägaruppgifterna i bouppteckningsinstrumentet är felaktiga eller om du inte skickar in den tilläggsutredning som begärs, returneras bouppteckningsinstrumentet till dig utan styrkande. Observera att en avgift uppbärs även för återkallad eller förfallen ansökan.

Gör så här

• Skriv ut ansökan om styrkande på ämbetsverkets webbplats och fyll i den. Du kan också göra en fritt formulerad ansökan.

• Skicka in ansökan, bouppteckningsinstrumentets styrkta kopia samt kopior på alla bouppteckningsinstrumentets bilagor,

• Skicka inte in handlingarna i original, eftersom dokumenten skannas och sedan förstörs.

• Skicka in ansökan och bouppteckningsinstrumentet med bilagor per post eller e-post. Även verksamhetsställena tar emot dokument.

För vem och på vilka villkor

Om du är dödsboets delägare, änka/änkling, dödsboets förvaltare, boutredningsman, skiftesman eller testamentsexekutor kan du ansöka om styrkande av bouppteckningsinstrumentets delägaruppgifter. Du kan ge ett ombud fullmakt att göra ansökan. Om ombudet är en advokat, ett offentligt rättsbiträde, tillståndsjurist eller om fullmakten har antecknats i bouppteckningsinstrumentet behöver ombudet inte bifoga en fullmakt till ansökan.

Ansökan om att styrka bouppteckningsinstrumentets delägaruppgifter behandlas endast i de fall där den avlidna vid dödsdatumet haft en hemkommun i Finland.

Det finns ingen utsatt tid för när styrkandet ska ansökas, men styrkandet är endast möjligt för bouppteckningsinstrument för personer avlidna 1966 eller senare.

Du kan endast ansöka om styrkande för en färdig bouppteckning som har undertecknats av den som anmäler boet och av två gode män. Säkerställ att boets anmälare och de två gode männen alla är olika personer. Släktutredningarna och alla andra bilagor till bouppteckningsinstrumentet ska skickas in tillsammans med ansökan.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

• 65 euro/bouppteckning då delägarna endast är bröstarvingarna, föräldrarna och änkan/änklingen.

• 130 euro/bouppteckning i övriga fall.

• För en ansökan om styrkandet av delägaruppgifter som återkallats eller förfallit uppbärs hälften av avgiften avrundat till högsta hela euro.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 31.12.2019