suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rättsregistercentralen

Straffregisterutdrag för frivilligsarbete med barn

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Organisationer som ordnar frivilligverksamhet kan under vissa förutsättningar kontrollera den brottsliga bakgrunden hos frivilliga. -

Gör så här

På samma ansökan kan organisatören begära brottsregisterutdrag för flera frivilliga, förutsatt att alla frivilliga har gett skriftligt samtycke. Om förutsättningarna för kontrollen av utdraget uppfylls kan den frivilliga uppvisa ett utdrag som inhämtats för arbete eller studier för organisatören av frivilliguppdraget.

Alla handlingar och bilagor relaterade till ansökan ska sändas i samma försändelse. Bristfälliga ansökningar förlänger behandlingstiden.

För vem och på vilka villkor

Organisatören kan kontrollera en frivilligs brottsliga bakgrund om det handlar om ett uppdrag som

  1. regelbundet och i väsentlig grad består i undervisning, handledning, vård och omsorg av eller annan samvaro med en minderårig,
  2. innebär personlig kontakt med en minderårig, och
  3. består i att sköta uppdraget ensam eller under sådana förhållanden där den minderåriges personliga integritet rimligen inte kan tryggas, trots att organisatören av verksamheten har sådana anvisningar eller förfaringssätt som siktar på att trygga barns personliga integritet.

När straffregisterutdrag ansöks för första gången ska även de av organisatören godkända verksamhetsanvisningarna eller förfaringssätten för tryggande av minderårigas personliga integritet fogas till ansökan.

Av samtycket ska det framgå att den frivillige har informerats om straffregisterutdragets syfte och hur det används, om vilka uppgifter som antecknas i straffregisterutdraget och behandlingen av uppgifter i samband med detta.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Rättsregistercentralen

Ansvarig för tjänsten

Rättsregistercentralen
Ansvarig för texten: Rättsregistercentralen
Uppdaterad: 10.9.2021