suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Stöd för lärande och skolgång

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Målet med stödet för lärande och skolgång är att stöda inlärningen samt trygga barnets utveckling och mognad.

Enligt lag om grundläggande utbildning har eleven rätt att under hela den grundläggande utbildningen vid sidan av läroplansenlig undervisning få elevhandledning och tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår. Stödet ska ges så länge och på den nivå som det behövs. En elev kan behöva tillfälligt eller långvarigt stöd i studierna och skolgången. Stödformerna är till exempel samarbete mellan hemmet och skolan, stödundervisning, differentiering av undervisning, specialundervisning på deltid, elevhandledning, elevvårdstjänster, biträdestjänster o.s.v.

Det stöd som eleven får ska vara flexibelt, planerat på lång sikt och föränderligt i enlighet med behovet. Formerna av stöd ska användas enskilt eller tillsammans för att komplettera varandra. Stödet ska ges så länge och på den nivå som det behövs. Det stöd som eleven ska ges delas in i allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

Det allmänna stöd som ska ges varje elev är en del av all fostran och undervisning. Dess uppgift är att stödja eleven att uppnå målen för undervisningen.

Det intensifierade stödet är ett mera kontinuerligt, systematiskt och individuellt stöd för elevens lärande och skolgång, i situationer då det allmänna stödet inte räcker till. Utgående från en yrkesövergripande pedagogisk bedömning behandlas inledandet av det intensifierade stödet. Det intensifierade stödet ska ges eleven i enlighet med en plan som ska göras upp för elevens lärande.

Om det intensifierade stödet inte utgör ett tillräckligt stöd för eleven att prestera i skolgången ska ett förvaltningsbeslut om särskilt stöd fattas för honom eller henne. En individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP) ska göras upp för eleven. Ur planen ska framgå hur undervisningen och det övriga stödet enligt beslutet om särskilt stöd ska ordnas för eleven. Utöver specialundervisning kan eleven behöva till exempel omfattande elevvårdsstöd, habilitering eller annat individuellt stöd. Betydelsen av vårdnadshavarens stöd, ett yrkesövergripande samarbete och individuell handledning betonas.

En elev som erhåller särskilt stöd kan fortsätta sin skolgång i sin närskola eller om vårdnadshavarna och skolan så anser, flytta över till specialklassundervisning.

Gör så här

Eleverna har rätt att få tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår. Elevens lärare bedömer behovet av stöd i samarbete med elevvårdspersonal och vårdnadshavare.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 21.9.2020