suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Statens specialunderstöd för Talent Hub-verksamhet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Talent Hub är en del av åtgärdsprogrammet Talent Boost, som samordnas av arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Med finansieringen stöds utvecklingen av Talent Hub-samarbetsmodeller och Talent Hub-samarbetstjänster. Med Talent Hub avses regionala samarbetsmodeller som erbjuder kundorienterade servicestigar över organisationsgränserna för att locka, rekrytera, etab ...

Gör så här

Ansökan om understöd fylls i regionförvaltningens e-tjänst. Fyll i ansökan noggrant och bifoga de nödvändiga bilagorna.

Mer information om befullmäktigande

I regionförvaltningens e-tjänst kan ansökan lämnas in av en person som kommunen befullmäktigat. Fullmakten för ärendehantering ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Genom att använda fullmaktsroller säkerställer man att de personer som bereder och skickar ansökan har rätt att företräda organisationen.

Personer som fått fullmakt uträttar ärenden i e-tjänsten på sin organisations vägnar med Suomi.fi-identifikation. Inloggningen i e-tjänsten sker med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort efter att fullmakten har beviljats. Utöver Suomi.fi-fullmakter krävs det FO-nummer av samfundskunder för att använda e-tjänsten.

Den ärendefullmakt som behövs för regionförvaltningens elektroniska ärendehantering kallas Ansöka om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport. Fullmaktsärendet specificeras med identifieraren OHJAUS.

Vid befullmäktigande följs Suomi.fi-tjänstens gällande anvisningar.

Endast personer som har en fullmakt eller en rätt som grundar sig på registeruppgifter kan uträtta ärenden för en organisations räkning utan en separat fullmakt.

För vem och på vilka villkor

Specialunderstöd för Talent Hub-verksamhet kan beviljas kommuner där det bor minst 15 000 invånare med ett främmande språk som modersmål.

Stödet kan uppgå till högst 70 procent av projektets stödberättigande kostnader. Självfinansieringsandelen är minst 30 procent och den ska omfatta den sökandes egen finansiering. I gemensamma projekt förutsätts alla delgenomförare delta i finansieringen av projektet.

Understödet beviljas som specialunderstöd enligt statsunderstödslagen. Vid behandlingen av ansökningar iakttas arbets- och näringsministeriets anvisning om villkor och begränsningar för specialunderstöd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Tavastland

Andra ansvariga organisationer

Arbets- och näringsministeriet, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 10.3.2023