suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Specialtransporttillstånd och skyldigheter i samband med det

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En transport som överskrider de allmänt tillåtna mått- och/eller massagränserna för normal trafik är en specialtransport. Alla specialtransporter behöver dock inte specialtransporttillstånd, eftersom det förekommer så kallade fria måttgränser för transporter med fordon som registrerats i EU- och EES-land. Specialtransporter med normal massa som utförs inom dessa gränser behöver inte specialtranspo ...

Gör så här

Använd i första hand e-tjänsten för att uträtta ärenden.

För att logga in i tjänsten krävs stark autentisering. Du behöver antingen bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

När du ansöker om att förnya ett tillstånd för rutt eller ruttnätverk ska du i ansökan ange det gamla tillståndets nummer eller skicka med en kopia av det gamla tillståndet.

Fyll i ansökningsblanketten omsorgsfullt. I e-tjänsten är det möjligt att redigera ansökan eller återkalla den ända tills den tas upp till behandling.

Om du inte kan uträtta ärenden i e-tjänsten kan du använda utskrivbara blanketter. Lämna in ansökningsblanketten med bilagor till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland (PB 297, 33101 Tammerfors).

Om transporten förutsätter ändringar av vägens konstruktioner eller i anordningar längs vägen, ska man separat ansöka om arbetstillstånd av väghållaren för arbetet på vägområde.

För att försnabba tillståndshandläggningen kan tillståndsmottagaren även själv på förhand skaffa väghållaren samtycke till användning av vägnätet.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Tillståndet kan ges på finska eller svenska.

Tillståndsvillkoren för specialtransporter är desamma för alla. Tillståndsvillkoren omfattar de centrala delarna av specialtransportbestämmelserna och övriga villkor gällande transport. Tillståndet kan även innehålla specialvillkor, såsom meddelandevillkor, polisvillkor eller broövervakningsvillkor.

Specialtransportvillkoren beskrivs närmare i Traficoms föreskrift om specialtransporter.

Specialtransporttillståndet gäller endast den transport som definieras i specialtransporttillståndet och endast på den rutt/det ruttnätverk som anges i tillståndet. Specialtransporttillståndet eller en kopia av tillståndet jämte bilagor ska medföras transporten.

Specialtransporttillstånd kan återkallas delvis eller helt, om specialtransportbestämmelserna eller fastställda villkor inte iakttas eller villkoren för beviljande av tillstånd inte uppfylls.

Väghållaren ifråga ska före transporten genomförs ge sitt samtycke till de ändringar i vägens konstruktioner eller i anordningar längs vägen som behövs för transporten. Dylika ändringar kan bland annat vara att lyfta trafikportaler, lösgöra elektrifierade belysningsstolpar och anordningar för trafikstyrning, avlägsna räcken, ändra anslutningar, bygga ramper för att ta sig över refuger och förstärka vägkroppen. Arbetstillstånd för statliga landsvägar söks centraliserat hos NTM-centralen i Birkaland.

Icke-elektrifierade vägmärken eller anordningar för trafikstyrning får tillfälligt lösgöras utan väghållarens samtycke, förutsatt att de omedelbart placeras tillbaka på sin plats och ingen maskin behöver användas för att utföra arbetet.


Handläggningstid

Kontrollera den genomsnittliga behandlingstiden på NTM-centralens webbplats (Specialtransporter/aktuellt). Handläggningstiden varierar vanligtvis från 4 till 10 arbetsdagar. Observera detta när du planerar transporten. Kontrollera kösituationen på NTM-centralens webbplats. En bristfälligt ifylld ansökan fördröjer behandlingen av ansökan. Om tillståndet omfattar flera rutter kan handläggningen ta längre tid. Behandlingstiden för tillstånd för mycket tunga transporter är längre.

Giltighetstid

Tillståndet gäller från en vecka upp till ett år beroende på transportens massa och mått samt den stat där transportmaterielen är registrerad. Giltighetstiden är specifik för tillståndet och meddelas i tillståndsbeslutet.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Birkaland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Mellersta Finland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 29.8.2022