suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Social- och krisjouren

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Social- och krisjouren erbjuder hjälp dygnet runt för invånare i Egentliga Finland i alla åldrar, samt för personer som vistas i området. Socialjouren handhar till exempel brådskande barnskyddsärenden och organiserar psykosocialt stöd vid olyckor och kriser, samt ansvarar för att ordna brådskande socialtjänster utanför tjänstetid.

Om ditt ärende gäller vårdnad, umgänge och underhåll ska du inte k ...

Gör så här

Kontakta social- och krisjouren om det gäller ett brådskande fall utanför kontorstid. Om det är fråga om ett brådskande fall som innebär fara för liv och/eller hälsa ska du ringa 112. Om ditt ärende inte är brådskande och du har en egen socialvårdare ska du i första hand kontakta din socialvårdare.

Brådskande fall kan till exempel vara

  • akut oro för barnets eller familjens situation, omständigheter eller säkerhet
  • oro för en vuxen eller äldre persons förmåga att klara sig hemma
  • våld i hemmet
  • akut behov av krishjälp i en traumatisk krissituation (t.ex. olycka, plötslig död av en nära anhörig, våld, allvarlig skada eller sjukdom, brand).

För vem och på vilka villkor

När du kontaktar social- och krisjouren bedömer vi hur brådskande ditt hjälpbehov är. Vi strävar efter att kunna erbjuda sådan hjälp som du behöver. Om vi bedömer att ditt hjälpbehov inte är brådskande, berättar vi vem du kan kontakta under tjänstetid.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du ska kontakta socialjouren när du behöver brådskande hjälp med till exempel barnskydd, familjekriser, familjevåld, livskompetens, psykisk hälsa eller rusmedel. Socialjour ordnas dygnet runt.

Socialjouren samarbetar med hälso- och sjukvårdens jour, räddningsväsendet, polisen, nödcentralen och andra myndigheter.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 8.12.2023