suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Social- och krisjour

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Socialjouren hjälper till i krissituationer inom socialvården huvudsakligen på kvällar och under veckoslut.

Socialjourens uppgifter omfattar situationer som kräver omedelbara åtgärder av en socialmyndighet.

Krisjouren hjälper till i akuta krissituationer såsom vid en nära anhörigs plötsliga död, våldssituationer, svåra handikapp, allvarliga sjukdomar eller brand.

Akut krishjälp är kortvar ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kontakta barnskyddets jour om barnets, den ungas eller familjens situation kräver brådskande rådgivning eller omedelbart ingripande. Sådana situationer kan till exempel gälla våld, droger eller misstanke om att omsorgen om barnet har försummats.

Man kan ringa barnskyddsjouren under tjänstetid. I nödsituationer utanför tjänstetid på kvällar och nätter ska man ringa nödnumret (112). Vid behov kan man kontakta socialjouren i området via nödcentralen.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024