suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun

Skolskjutsar

  • Tjänst
  • Lappträsk
  • Offentlig tjänst

Om skolskjutsning bestäms i lagen om grundläggande utbildning och enligt principbeslut gjorda i kommunens bildningsnämnd. Enligt huvudprincip i anordnande av skolskjutsar är säkerhet, rättvishet, ekonomi och ändamålsenlighet samt tjänstens kvalitet.

Anordnande av skolskjutsarna i praktiken och upphämtningsplatsen

Kommunen ordnar skolskjuts till elevens närskola och den förskola som kommunen har anvisat eleven till. Om eleven går i annan skola än den som kommunen har anvisat, ansvarar elevens vårdnadshavare själv för möjliga kostnader som uppstår av skolskjutsarna. Skjutsar kan kombineras på ett ändamålsenligt och säkert sätt i enlighet med lagar, förordningar och de bestämmelser och principer som nämns i handboken för skolskjutsar.

Ifall resan konstateras ansträngande eller farlig speciellt vintertid, kan det enligt skild ansökan beviljas skolskjuts endast för vintertid (1.11-31.3).

Skolskjuts ordnas inte nödvändigtvis för hela resan, utan eleven ska vara beredd på att klara en del av sin skolväg på egen hand. Elever hämtas från hemmet endast med befogad anledning på basis av läkarintyg eller annat mycket vägande expertutlåtande. Till eleven meddelas upphämtningsplats var eleven väntar på skolskjutsen. En elev kan bli tvungen att använda flera olika transportformer på skolvägen med beaktande av den tid som står till förfogande.

För skolskjutsning för högstadieelever bes vårdnadshavarna vara i kontakt med det egna högstadiet endera i Elimä eller Lovisa.

Gör så här

Ansökan om skolskjuts

Vårdnadshavare vars barn inte får skolskjuts, men som anser att barnet borde vara berättiga till skjuts, eller vårdnadshavare som inte är nöjd med skolskjutsen eller upphämtningsplatsen, vilka är planerade enligt givna anvisningar, kan ansöka om skolskjuts eller ändring av den planerade skjutsen skriftligt hos bildningsdirektören.

Direktör för bildningsväsendet, Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk

eller

kunta(at)lapinjarvi.fi

För vem och på vilka villkor

I Lappträsk ordnas skolskjuts:

- alltid, ifall resans längd är minst 5 km

- alltid, ifall resans längd är minst 3 km och eleven går i årskurs 0-3

- enligt skild ansökan för kriterier enligt farlighetsprinciperna, till ansökan bör bifogas behövliga utlåtanden av sakkunniga.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i förskoleutbildning, grundläggande eller tilläggsutbildning har rätt till avgiftsfri skoltransport som ordnas av kommunen om skolvägen är över fem kilometer i en riktning eller om den annars med tanke på elevens ålder eller omständigheter är för svår, ansträngande eller farlig.

Den dagliga skolresan tur och retur får med väntetider ta högst två och en halv timme, för 13 år fyllda högst tre timmar.

Som alternativ till den avgiftsfria transporten kan föräldrarna beviljas ett bidrag för att transportera och ledsaga eleven.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenLapinjärven kunta - Lappträsk kommun
Område Lappträsk
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun
Uppdaterad: 18.12.2019