suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Samfällda områden och åtgärder gällande dem

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En del mark- och skogsområden har förblivit odelade dvs. de är fastigheters samfällda områden. Samfällda områden är vanligen båtplatser, skiften för sand- eller torvtäkt eller motsvarande och de har ofta bara några delägarfastigheter. Ett samfällt vattenområde kan ha hundratals fastigheter som delägare. Delägarna bildar ett delägarlag som kan vara konstitituerat eller icke-konstituerat. Ordföranden för ett konstituerat delägarlag representerar ofta delägarlaget till exempel vid inlösning av tillandning.

Ett samfällt område hör till delägarfastigheterna i relation till de så kallade andelstalen. Samfällighetsandelar hör vanligen till fastigheter. Ur ett fastighetsregisterutdrag framgår om en fastighet har en andel i ett samfällt område. En andel i ett samfällt område kan säljas och köpas utan att marken byter ägare, liksom en fastighet eller en del av en fastighet. På en andel i ett samfällt område ska sökas lagfart och den blir fastighet vid en styckningsförrättning. Med en andel i ett samfällt område medföljer rättighet att använda området till exempel för sandtagning, fiske eller förvaring av båt inom ramen för de spelregler som delägarna avtalar om.

Två eller flera samfällda områden kan slås samman och bilda ett nytt samfällt område om delägarlagen så beslutar. Sammanslagning av samfällda områden ger en effektivare förvaltning för delägarlaget och utökar delägarfastigheternas användningsrätt till ett större område.

Ett samfällt område kan delas och anslutas till delägarfastigheter, men detta är ovanligt. En enskild delägarfastighet kan ansöka om att dess andel ska avskiljas och överföras till fastigheten.

Fogande av en skogsfastighet till samfälld skog eller grundande av en egen samfälld skog är förnuftigt till exempel om man inte vill dela en fastighet vid arvskifte eller om det känns tungt att förvalta skogen.

Gör så här

Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

För vem och på vilka villkor

En ägare i ett samfällt område har rätt att få sin andel avskild om avskiljandet inte orsakar betydande olägenheter för övriga delägare. I fråga om samfällda vattenområden förutsätts det dessutom att det finns en särskild orsak till skiftet. Genom skifte kan en andel i strömfall eller samfälld skog inte avskiljas.

För fogande av en egen fastighet i en befintlig samfälld skog förutsätts det ett avtal med den samfällda skogen. För grundande av samfälld skog förutsätts det ett grundfördrag och förslag om stadgar för den samfällda skogen med de övriga ägarna till delägarfastigheterna.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

I fråga om sammanslagning av samfällda områden och skifte av samfällt område bestäms avgiften enligt arbetstiden som använts.

En förrättning för samfälld skog betalas från statens medel med undantag för eventuell rågång i samband med förrättningen och avstyckning av byggplatser som inte ingår i den samfällda skogen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 11.1.2022