suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Reklam och annonsering invid landsvägar

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Innan reklam som riktas till landsvägsanvändaren placeras ut ska man sätta sig in i bestämmelserna om reklam invid vägarna. Placeringen av reklamen kan förutsätta att man gör en anmälan och får ett jakande beslut, följer Traficoms föreskrift om reklam och annonsering vid vägar, begär ett utlåtande och/eller ansöker om tillstånd.

Om man vill sätta upp en reklam invid en väg utanför ett detaljplane ...

Gör så här

Använd i första hand e-tjänsten för att uträtta ärenden.

För att logga in i tjänsten krävs stark autentisering. Du behöver antingen bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Om du inte kan uträtta ärenden i e-tjänsten kan du använda utskrivbara blanketter. Lämna in ansökningsblanketten med bilagor till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland (PB 297, 33101 Tammerfors).

För varje reklam ska en egen anmälan göras, med följande bilagor:

Till en anmälan om placering av reklam ska följande bifogas

  • en karta, som redogör för den planerade placeringen för reklamen, avståndet mellan reklamskylten och landsvägen samt placeringen och riktningen i förhållande till landsvägen
  • en bild eller beskrivning i ord av reklamens egenskaper (till exempel material, storlek, belysning)
  • en utredning över markägarens eller -innehavarens samtycke till placeringen av reklam på hans eller hennes mark
  • en utredning över rutten för att underhålla reklamen (på riks-, stam- och regionvägar får reklamen inte underhållas från ifrågavarande väg).

För reklam invid landsvägar inom ett detaljplaneområde, utanför landvägens trafikområde, begärs ett utlåtande från NTM-centralen i Birkaland, oberoende av placeringskommun. Utlåtandet kan begäras av kommunen eller den som placerat ut reklamanordningen.

Skicka en fritt formulerad begäran om utlåtande jämte bilagor per e-post till adressen kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi

Bifoga till begäran om utlåtande

  • ett utdrag ur detaljplanen
  • en karta där både det planerade stället för reklamen framgår och reklamens placering och riktning i förhållande till landsvägen samt en bild eller beskrivning av reklamens egenskaper (t.ex. material, storlek, belysning, intervall för byte av reklam osv.).

För tillfälliga informationsmärken G42 lämnas en objektspecifik ansökan in.

För vem och på vilka villkor

Reklam invid vägar och tillfälliga informationsmärken G42 som omfattas av anmälningsskyldigheten får inte uppföras innan ett jakande beslut har getts.


Handläggningstid

NTM-centralen ger ett avgiftsbelagt beslut inom 30 dagar från att en anmälan mottagits.

Giltighetstid

Beslutet gäller i 10 år.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 17.1.2022