suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovaniemi stad

Registrering enligt miljöskyddslagen

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 6 kommuner
  • Offentlig tjänst

Bestämmelser om miljöskyddskraven för vissa verksamheter som medför risk för förorening av miljön finns i de branschspecifika statsrådsförordningarna. Dessa verksamheter ska, i stället för tillståndsförfarandet, iaktta förordningen om sitt verksamhetsområde och göra en registreringsanmälan om sin verksamhet till den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Registreringsförfarandet omfattar:

  • små och ...

Gör så här

Gör registreringsanmälan med den bifogade branschspecifika blanketten.

Lämna in anmälningsblanketten med bilagor till miljötillsynens verksamhetsställe eller stadens registratorskontor.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Verksamheten kan inte registreras om:

  • Verksamheten placeras i ett viktigt grundvattenområde eller ett annat grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning.
  • Verksamheten kan orsaka förorening av vattendrag eller det är fråga om ett projekt som kräver tillstånd enligt vattenlagen.
  • Avledning av avloppsvatten kan orsaka förorening av dike, källa eller rännil.
  • Verksamheten i omgivningen kan orsaka oskäligt besvär enligt lagen angående vissa grannelagsförhållanden.
  • Verksamheten är en del av verksamheten vid direktivanläggningen.

Ansök i sådana fall om miljötillstånd för verksamheten.


Tidsfrist

Lämna in en anmälan om en energiproduktionsanläggning senast 30 dagar innan verksamheten inleds. Lämna in en anmälan om andra verksamheter senast 60 dagar innan verksamheten inleds.

Handläggningstid

En energiproducerande anläggning registreras inom 30 dagar och övriga anläggningar inom 60 dagar från mottagandet av anmälan. Fyll i anmälningsblanketten omsorgsfullt. Vad gäller en bristfälligt ifylld anmälan börjar tidsfristen räknas från det att alla nödvändiga uppgifter har presenterats för myndigheten.

Giltighetstid

Registreringen gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Utövare av verksamhet som påverkar miljön är skyldiga att registrera sin verksamhet i datasystemet för miljövårdsinformation. Verksamheten kan inledas när kommunens miljömyndighet har registrerat verksamheten eller det har gått 30 eller 60 dagar sedan anmälan lämnades in.

Registreringsskyldigheten gäller även kemiska tvättinrättningar och verksamheter där det används organiska lösningsmedel samt betongstationer och betongproduktfabriker. I samband med registreringen säkerställer myndigheten att verksamhetsutövaren iakttar ändamålsenliga miljöskyddskrav i sin verksamhet.

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för asfaltstationer

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för distributionsstationer för flytande bränslen

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för medelstora energiproducerande enheter och energiproducerande anläggningar

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter

Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel

Servicen tillhandahålls av

Rovaniemi stad

Ansvarig för tjänsten

Rovaniemi stad
Ansvarig för texten: Rovaniemi stad
Uppdaterad: 17.11.2023