suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Prövning av hinder mot äktenskap

 • Tjänst
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

En hindersprövning måste göras före vigseln. På så sätt säkerställs att det inte finns några hinder som tas upp i Finlands äktenskapslag för äktenskapet. Samtidigt ska ni anmäla ert val av efternamn.

Ansökan om prövning av hinder mot äktenskap ska göras i god tid före den planerade vigseldagen. Hindersprövningen tar minst sju dagar. Om den ena maken är utlänning ska man avsätta flera veckor för hindersprövningen. Intyget gäller fyra månader från dagen det utfärdades.

I hindersprövningen används uppgifter ur befolkningsdatasystemet. Om dina eller din makes uppgifter om civilståndet ännu inte finns i befolkningsdatasystemet, ska ni lämna in ett intyg över civilstånd beviljat av myndigheten i ert hemland. I vissa situationer ska intyget över civilstånd legaliseras.

 • Utländsk partner

Finsk-, svensk- och engelskspråkiga civilståndsintyg godkänns. Vid behov måste intyget översättas. I Finland behöver översättningar av en auktoriserad translator inte legaliseras. En översättning som gjorts utomlands måste legaliseras om den inte gjorts av en översättare med behörighet för detta enligt någon annan EU-stats lagstiftning. Ett civilståndsintyg från en EU-stat behöver inte översättas om en standardblankett enligt EU:s förordning fogats till det.

 • Utländskt vigselpar

Om ingendera av er är finsk medborgare och ingendera har hemvist i Finland ska förutom civilståndsintyget också ett intyg från myndigheterna i ert hemland av vilket framgår att det är tillåtet att ingå ifrågavarande äktenskap i Finland lämnas in.

 • Äktenskap utomlands

Om du ska gifta dig i utlandet kan du be magistraten om att få ett intyg om att du har rätt att ingå ifrågavarande äktenskap enligt finsk lag.

Gör så här

 • Ni får nyttig information i äktenskapslagen och lagen om för- och efternamn.
 • Ni kan begära en prövning av hinder mot äktenskap genom att logga in i e-tjänsten eller med en pappersblankett (Begäran om hindersprövning).
 • Om ni använder webbtjänsten behövs inga vittnen. Ni kan inte begära ett intyg för vigsel utomlands via webbtjänsten.
 • Pappersblanketten ska undertecknas av två vittnen, om ni inte undertecknar den hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om ni besöker myndigheten måste ni kunna styrka er identitet med ett giltigt identitetsbevis.
 • När prövningen har gjorts, får ni ett intyg över den. Intyget kan förvaras hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fram till vigseln. Ni kan också hämta intyget från myndigheten eller så kan vi skicka det till er per post, om vigseln sker någon annanstans än hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

För vem och på vilka villkor

Om du

 • har utländskt medborgarskap och ditt civilstånd inte har registrerats i befolkningsdatasystemet måste du för prövningen av hinder mot äktenskap lämna in ett civilståndsintyg utfärdat av en behörig myndighet från din hemstat.
 • är finsk medborgare men uppgifterna om civilstånd inte har skrivits in i befolkningsdatasystemet eller är felaktiga måste uppgifterna uppdateras före hindersprövningen. För detta måste ett intyg över civilstånd från den senaste hemviststaten förevisas.
 • är finsk medborgare men har levt hela ditt liv eller hela ditt myndiga liv utomlands ska du inför hindersprövningen lämna in ett intyg över civilstånd från din senaste hemviststat.

Intyget ska vara det ursprungliga och inte äldre än fyra månader gammalt, om det inte i intyget nämns en annan giltighetstid. Intyget ska också vara legaliserat.

Om du har utländskt medborgarskap kan du skaffa ett civilståndsintyg från din medborgarstats beskickning eller konsulat. Då behöver intyget inte legaliseras.

Finsk-, svensk- och engelskspråkiga civilståndsintyg godkänns. I andra fall bör intyget eventuellt översättas till något av de ovannämnda språken. Även översättningen ska legaliseras.

Legalisering behövs dock inte om

 • översättningen gjorts av en auktoriserad translator i Finland
 • översättningen gjorts av en translator med behörighet för detta enligt någon annan EU-stats lagstiftning
 • till intyg som beviljats av en EU-stat fogas en standardblankett enligt EU:s förordning.

Det ursprungliga dokumentet ska vara bifogat till översättningen.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Ansvarig för tjänstenMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 16.11.2021