suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Projekttillstånd för byggande av elledning

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Hela Finland
 • Offentlig tjänst

Projekttillstånd för byggande av högspänningsledningar ska sökas hos Energimyndigheten. Projekttillstånd behövs för ledningar, sammanlänkningar och anslutningsledningar som hör till stamnätet eller ett högspänningsdistributionsnät och vars nominella spänning är minst 110 kilovolt.

Projekttillstånd behövs dock inte för byggande av en intern elledning i en fastighet eller en motsvarande fastighetsg ...

Gör så här

Lämna i första hand in den undertecknade ansökan om projekttillstånd till Energimyndigheten per e-post till Energimyndighetens registratorskontor. Du kan också skicka in ansökan per post eller via tjänsten Tillstånd och tillsyn.

I ansökan om projekttillstånd ska uppges

 1. uppgifter om den ansökande
 2. ledningens viktigaste tekniska uppgifterna samt en översiktskarta över ledningen
 3. en kostnadskalkyl och en tidtabell för byggandet
 4. en utredning om hur nödvändig ledningens är för att trygga elöverföringen
 5. en utredning om ledningens miljökonsekvenser och lämplighet med tanke på områdets markanvändning
 6. ett utlåtande av den nätverksinnehavare vars elnät det är meningen att en högspänningsledning ska anslutas till
 7. ett utlåtande av distributionsnätsinnehavaren inom ansvarsområdet,
 8. övriga uppgifter som är nödvändiga för tillståndsbehandlingen.

Vid behov av reparationstillstånd för högspänningsledningar ska du kontakta Energimyndigheten. Skicka din begäran om utlåtande till Energimyndigheten, i första hand per e-post.

För vem och på vilka villkor

En förutsättning för att projekttillstånd för elledning ska beviljas är att det är nödvändigt att bygga en elledning för att trygga elöverföringen.

Projekttillstånd kan under vissa förutsättningar beviljas utan behovsprövning, om tillståndet gäller en anslutningsledning eller en distributionsnätsinnehavares högspänningsledning.


Tidsfrist

Projekttillstånd ska skaffas innan en elledning byggs.

Giltighetstid

Fem (5) år efter att beslutet vunnit laga kraft. Ledningen som presenteras i projektillståndet ska färdigställas inom denna tid.

Servicen tillhandahålls av

Energimyndigheten

Ansvarig för tjänsten

Energimyndigheten
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 1.7.2021