suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Påskyndat lönegarantiförfarande vid konkurs

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Betalningen av fordringar som grundar sig på arbetstagares arbetsförhållande tryggas av lönegarantisystemet om arbetsgivaren är insolvent. Betalning enligt lönegarantin erläggs för fordringar vars grund och belopp har kunnat utredas. Betalning enligt lönegarantin kan erläggas för alla på arbetsförhållande grundade fordringar som arbetsgivaren är skyldig att betala sina arbetstagare.

Konkursboet ...

Gör så här

Underrätta utan dröjsmål NTM-centralen i Nyland om en inledd konkurs på palkkaturva.uusimaa(at)ely-keskus.fi. Du skickas e-post om ärendets beredare och en länk till anvisningar för påskyndat lönegarantiförfarande för boförvaltare och löneräknare. Anvisningarna finns också på NTM-centralens e-tjänst.

Meddela i samband med detta om det finns arbetstagare i företaget och om konkursboet kommer att ansöka om lönegaranti för arbetstagarnas del. Lönegarantins tjänsteman ger dig beredarens och föredragandens kontaktuppgifter. Du ska lämna in föredragandens kontaktuppgifter och NTM-centralens anvisning ”Anvisning till löneräknare om påskyndat lönegarantiförfarande”. Det vore bra om löneräknaren kontaktar föredraganden i oklara situationer redan före löneräkningen påbörjats.

För att ett konkursbo ska kunna ansöka om lönegaranti krävs NTM-centralens samtycke. Det är viktigt att förfarandet görs anhängigt genast efter att konkursen har inletts och att löneräknaren snabbt börjar räkna lönerna. Då kan lönerna betalas ut till arbetstagarna när anställningsförhållandet upphör och löner för väntetid och dröjsmålsräntor kan undgås.

Skicka in lönespecifikationerna till föredraganden som sköter ärendet genast då de är färdiga eftersom det är möjligt att de ännu behöver ändras. Föredraganden granskar lönespecifikationerna och meddelar eventuella ändringar direkt till löneräknaren. Ur lönespecifikationerna ska framgå beräkningsgrunden för fordringarna, tiden då fordringarna har uppstått, deras förfallodag och bruttobelopp samt vilka avdrag som görs från lönen.

Boförvaltaren ska höra arbetstagarna eller deras företrädare när det gäller de fordringar för vilka betalning söks enligt lönegarantin.

Om konkursboet söker s.k. massaskuldfordringar ska konkursboet så snabbt som möjligt söka FO-nummer och meddela detta till NTM-centralen.

Föredraganden ger dig lov att ansöka om lönegaranti om förutsättningarna för detta uppfylls. Fyll i lönegarantiansökan C-blanketten. Bifogat till lönegarantiansökan ska finnas arbetstagarnas lönespecifikationer. Därtill ska man bifoga en sammanfattning där arbetstagarnas sammanlagda bruttolöner, förskottsinnehållningar samt andra avdrag och nettolöner syns. Skicka in ansökan med bilagor till ärendets beredare och föredragande via e-post.

Obs! Normalt tar det 3-4 vardagar från det att lönespecifikationerna är klara tills lönegarantin betalas ut. Om tidtabellen verkar alltför snäv, kontakta den föredragande som sköter ärendet.

För vem och på vilka villkor

Löneräkning i konkurs motsvarar mycket långt normal räkning av slutlön. Fordringarna ska basera sig på arbetslagstiftningen, arbetsavtalet och arbetskollektivavtalet som eventuellt anpassas i anställningsförhållanden. NTM-centralen ska meddelas vilket arbetskollektivavtal som tillämpas i anställningsförhållanden. Normala lönespecifikationer görs upp för arbetstagarna och utifrån dessa ansöker boförvaltaren om lönegaranti. Betalning enligt lönegarantin kan erläggas för alla på arbetsförhållande grundade fordringar som också arbetsgivaren är skyldig att betala med några undantagsfall beroende på lönegarantilagen.

Konkurs och lönegarantiförfarandet orsakar ändå några åtgärder i löneräkningen som avviker från det normala. De fordringar som söks ska finnas på skilda löneräkningar enligt följande:

Fordringar som bevakas

  • Lönebetalningsperioden avbryts den dag som konkursen inleds och löner och andra fordringar räknas skilt utgående från om de har uppstått före konkursen eller under konkursen. Fordringar som har uppstått före konkursen räknas fram till den dag då arbetsgivaren försattes i konkurs inklusive den dagen.
  • Också för den sista månaden betalas semesterersättning såsom fordring som bevakas, även om rätten till semester delvis skulle ha intjänats efter att arbetsgivaren försattes i konkurs. Ett undantag är semesterersättning som betalas enligt en viss procent, se massaskuldsfordringar.

Massaskuldsfordringar

  • Till tiden efter att konkursen inleddes hänförs i allmänhet endast lön för uppsägningstid för 14 dagar, som i normala fall innehåller 10 arbetsdagar. Lön betalas för arbetsdagarna. Om semesterersättningen räknas ut enligt en viss procent, som t.ex. inom husbyggnadsbranschen, räknas den semesterersättning som grundar sig på lönen för uppsägningstiden in i massaskulderna.

Beakta detta om företaget har genomgått en företagssanering:

  • Fordringar från tiden för företagssaneringen bör räknas skilt. Kontakta boförvaltaren eller lönegarantin för närmare anvisningar om från vilken tid fordringarna ska räknas skilt utöver de föregående.

Se närmare anvisningar om löneräkningens innehåll och förutsättningarna för fordringar som betalas i anvisningarna.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Nyland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 18.9.2023