suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovaniemi stad

Miljötillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 6 kommuner
  • Offentlig tjänst

För verksamhet som medför risk för förorening av miljön krävs miljötillstånd enligt miljöskyddslagen.

Miljötillståndsärendet behandlas av antingen den statliga eller den kommunala miljövårdsmyndigheten beroende på verksamheten och verksamhetens storleksklass. Till den kommunala myndigheten hör till exempel behandlingen av miljötillståndsärenden som gäller stenkrossar, motorsportbanor, skjutbanor ...

Gör så här

Ansök om miljötillstånd hos den kommunala miljövårdsmyndigheterna eller regionförvaltningsverket.

I oklara situationer ger myndigheterna vägledning om till vilken myndighet du ska lämna in din ansökan.

Ansök om miljötillstånd med den bifogade blanketten. Använd en branschspecifik blankett om en sådan finns att tillgå. I annat fall ska du använda den allmänna blanketten för miljötillståndsansökan. Komplettera vid behov uppgifterna på blanketten med separata bilagor.

Bekanta dig noggrant med blanketten för miljötillståndsansökan och ifyllnadsanvisningarna. Överväg om du behöver utomstående experthjälp för att göra ansökan.

Lämna in miljötillståndsansökan med bilagor till miljötillsynens verksamhetsställe eller stadens registratorskontor.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Miljötillstånd behövs inte för kortvariga åtgärder av försöksnatur som till exempel syftar till att testa ny teknik.

På vissa verksamheter enligt miljöskyddslagen tillämpas ett anmälningsförfarande som är lättare än tillståndsförfarandet.

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.


Tidsfrist

Lämna in miljötillståndsansökan i god tid innan den planerade verksamheten inleds.

Handläggningstid

Behandlingen av tillståndsärendet tar flera månader. I samband med att du lämnar in tillståndsansökan kan du höra dig för om en närmare uppskattning av behandlingstidens längd.

Giltighetstid

Miljötillstånden gäller i regel tills vidare. Under vissa förutsättningar kan tillstånd också beviljas för viss tid.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Enligt miljöskyddslagen behöver verksamhet som medför risk för förorening av miljön miljötillstånd. Ett tillstånd måste fås för verksamhet, som kan orsaka förorening av till exempel ett markområde, ett dike, en källa, en rännil eller ett annat vattendrag.

Tillståndspliktiga är även sådana vattenhushållningsprojekt som kan medföra risk för förorening av miljön, men som enligt vattenlagen inte förutsätter ett tillstånd. Miljötillstånd måste ansökas om när verksamheten utvidgas, börjar producera utsläpp eller när det sker någon annan betydande förändring i verksamheten.

Miljötillståndspliktiga verksamheter är t.ex. skogsindustri, metall- och kemiindustri, energiproduktion, stora djurstall, yrkesmässig eller institutionell avfallshantering som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt gruvverksamhet, pälsdjursuppfödning, fiskodling samt hamn- och flygplatsverksamhet. Miljötillstånd behövs också om verksamheten kan orsaka oskäligt besvär för dem som bor i närheten.

Om den sökandes projekt utöver behovet av miljötillstånd även omfattar behov av andra miljörelaterade tillstånd, kan den sökande be tillståndsmyndigheten samordna tillståndsförfarandena. Samordningen förenhetligar handläggningsskedena i olika tillståndsförfaranden.

Servicen tillhandahålls av

Rovaniemi stad

Ansvarig för tjänsten

Rovaniemi stad
Ansvarig för texten: Rovaniemi stad
Uppdaterad: 17.11.2023