suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Kommuninvånarinitiativ

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Initiativet får till sitt innehåll och sin form vara fritt, bara det framgår vad du föreslår i ditt initiativ.

Initiativet sänds till den myndighet, till vars verksamhetsområde ärendet hör. Du får per e-post ett meddelande om att initiativet har kommit in till staden och senast efter två veckor information om vem som bereder ärendet och vilken den beräknade behandlingstiden för initiativet är. Av beredaren kan du fråga hur initiativet har framskridit. Svar på ditt initiativ får du efter det att initiativet har behandlats.

Gör så här

Initiativet lämnas in till kommunen elektroniskt eller på papper.

Du kan lämna in ett initiativ via stadens egen webbtjänst Anhängiggörande av ärende eller via webbtjänsten Invånarinitiativ.fi som upprätthålls och produceras av Justitieministeriet.

Tjänsten Dinåsikt.fi erbjuder mångsidig information om finländsk demokrati och metoderna för medborgarinflytande på såväl kommunal som statlig nivå.

För vem och på vilka villkor

Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Dessutom har de som använder kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna.

Enligt den etablerade tolkningen av kommunallagen avses med invånare också andra kommunmedlemmar som äger mark eller fast egendom i kommunen, företag eller som betalar skatt till kommunen. Med sammanslutning och stiftelse avses aktörer som äger någonting i kommunen eller har anknytning till en tjänst. En sådan sammanslutning eller stiftelse kan vara lokal, regional eller landsomfattande.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Invånarinitiativet gäller vanligtvis utvecklingen av en tjänst eller ett ärende på allmän nivå. Kommunen ska alltid ge ett svar till den som kommit med initiativet och meddela vilka åtgärder man vidtagit till följd av initiativet.

Om initiativet undertecknas av minst två procent av kommunens röstberättigade invånare, bör fullmäktige ta ärendet till behandling inom sex månader. Minst fem procent av de röstberättigade kommuninvånarna kan lägga fram ett initiativ om att ordna en kommunal folkomröstning. Om minst fem procent av de röstberättigade invånarna i kommunen tillsammans gör ett initiativ om att ordna en kommunal folkomröstning, måste fullmäktige utan dröjsmål bestämma om en kommunal folkomröstning ska ordnas.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 7.1.2021