suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Kommunens officiella meddelanden

  • Tjänst
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Lovisa stads officiella anslagstavla samlar kungörelser, officiella meddelanden, lediga arbetsplatser och nyheter. Kungörelser finns framlagda på stadens webbsidor och i Lovinfo. Lovisa stads kungörelse publiceras därtill också i vissa eller alla lokaltidningar. Kommuninvånarna anses ha fått del av kungörelsen, då den har publicerats på Lovisa stads officiella anslagstavlor.

Gör så här

Kungörelserna finns framlagda på Lovinfo under tjänstetid samt på Lovisa stads webbsidor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunen ska främst använda elektroniska kanaler i sin kommunikation. Dessutom kan kommunen fatta beslut om att publicera meddelandena även på andra sätt, till exempel på en anslagstavla.

Meddelandena måste finnas på webben i 14 dygn. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Åtminstone följande uppgifter om kommunen ska finnas tillgängliga på webben:

• kommunstrategi

• förvaltningsstadga

• budget och ekonomiplan

• bokslut

• revisionsnämndens bedömningsberättelse

• revisionsberättelsen

• avtal om samarbete mellan kommuner

• koncernanvisningar

• redogörelser för de förtroendevalda och tjänsteinnehavarnas bindningar

• grunderna för de förtroendevaldas arvoden och ersättningar

• avgifter som uppbärs för tjänsterna.

Dessutom publicerar många kommuner föredragningslistor, protokoll och många meddelanden elektroniskt på sin webbplats om dokumenten inte innehåller sekretessbelagd information.

Servicen tillhandahålls av

Lovisa stad

Ansvarig för tjänsten

Lovisa stad
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 9.6.2020