suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Kommunal småbarnspedagogik vid gruppfamiljedaghem

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Verksamheten grundar sig på de riksomfattande grunderna för planen för småbarnspedagogik och kommunens lokala planer. På gruppdaghemmen görs det också upp en individuell plan för småbarnspedagogiken för varje barn, och i den skrivs det in mål som ska stödja barnets utveckling, lärande och välmående samt eventuella stödbehov. Barnets åsikt och önskemål utreds när man planerar, genomför och utvärderar småbarnspedagogiken. Även barnets vårdnadshavare ges möjlighet att delta i och påverka den småbarnspedagogiska verksamhet som barnet deltar i.

Avgifterna inom småbarnspedagogik baserar sig på Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) och på beslut som bildningsnämnden i Malax kommun tagit. Avgiften grundar sig på familjens storlek, behovet av service samt familjens bruttoinkomster.

Inkomstutredningen ska lämnas in till kanslisten inom en månad efter att barnet har inlett sitt deltagande i småbarnspedagogisk verksamhet. Om inte utredningen har inkommit inom utsatt tid, bestäms avgiften för småbarnspedagogik enligt högsta avgiftsklass.

En familj kan ansöka om sänkning av eller befrielse från avgift med hänvisning till underhållsskyldighet, försörjningssvårigheter eller vårdsynpunkter.

Gör så här

Ansök om en plats i familjedagvård till ditt barn senast fyra månader innan familjedagvården ska inledas.

Ansökan till småbarnspedagogisk verksamhet (gruppfamiljedaghem och daghem) lämnas in senast fyra månader innan barnet behöver platsen. Om behov av småbarnspedagogik uppstår så att tidpunkten inte kunnat förutsägas t.ex. på grund av förvärvsarbete, studier eller utbildning ska man anhålla om plats så snabbt som möjligt, dock senast två veckor innan barnet behöver småbarnspedagogik.

Om du önskar byte av plats inom småbarnspedagogiken ska en ny ansökan ifyllas.

Ifall barnet fortgående deltar i småbarnspedagogik endast en del av månaden, ska man på förhand göra ett vårdavtal för valbara 10 eller 16 dagar/månad samt för hel- eller halvdagsvård.

I dessa fall utgår avgiften för småbarnspedagogik från vårdavtalet som uppgjorts tillsammans med familjedagvårdsledaren. Ett vårdavtal är i kraft minst tre månader och ändras inte vid tillfälliga förändringar (undantag vid permittering och arbetslöshet). Vårdavtalet kan inte uppgöras retroaktivt och en eventuell ändring träder i kraft då en ny månad inleds.

Uppsägning av platsen inom småbarnspedagogik måste lämnas in skriftligen.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Storleken på avgiften påverkas av familjens storlek, inkomster och längden på vårddagarna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förutom daghemmen kan du anhålla om en plats för ditt barn inom den kommunala familjedagvården. Familjedagvård är småbarnspedagogik som anordnas i vårdarens eller barnets hem. Familjen och vårdaren kommer överens om tidsplanen för vårdarens dagliga arbetstid på cirka åtta timmar.

En kommunal familjedagvårdare får ha högst fyra barn i olika åldrar i heldagsvård och en förskoleelev eller skolelev i deltidsvård. Vårdarens egna barn under skolåldern räknas med. Vårdaren tillreder mat för barnen och barnen kan delta i lättare hushållssysslor. Varje barn inom familjedagvården får en plan för småbarnspedagogik.

Om den ena av barnens föräldrar är hemma på grund av arbetslöshet kan kommunen begränsa vårdtiden för ett barn inom småbarnspedagogiken till 20 timmar i veckan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 17.12.2019