suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Insyn i patientuppgifter

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Alla registrerade har rätt att granska de uppgifter i registret som gäller en själv. Denna rätt gäller också social- och hälsovårdens klient- och patientuppgifter.

Rätten till insyn i registeruppgifter är personlig och till exempel anhöriga kan inte använda rätten på patientens vägnar ens med fullmakt. Inte heller en intressebevakare kan använda rätten till insyn på en omyndig persons vägnar elle ...

Gör så här

Som Soites klient ser du i Mina kanta-tjänsten de av dina patientuppgifter som dokumenterats efter november 2014.

Om du vill ha en kopia av dina egna uppgifter som finns i din patientjournal eller uppgifter om ett barn som du är vårdnadshavare för, går detta snabbast om du gör en elektronisk begäran om information.

Du kan göra begäran också med en blankett som är avsedd för ändamålet. Underteckna sedan blanketten och skicka den till arkivet.

Om du vill kontrollera vilka personuppgifter som sparats om dig i Soites register, kan du göra en begäran om insyn i registeruppgifter elektroniskt eller med en blankett som kan printas ut.

Blanketterna finns under rubriken Handbok för uträttande av ärenden på Soites webbplats.

För vem och på vilka villkor

Utnyttjande av rätten till insyn i fråga om samma uppgifter är avgiftsfritt om tiden mellan två begäran om insyn är över ett år.

Begäran om insyn kan vägras om utlämnande av uppgifter kan medföra allvarlig risk för patientens hälsa eller vård eller någon annan persons rättigheter eller om det inte ligger i ett barns intresse. Om rätten till insyn vägras, ges ett skriftligt intyg över vägran. I intyget anges grunderna för vägran.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En klient eller patient inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats i ett personregister. Begäran om uppgifter ska i allmänhet göras med en särskild blankett eller på annat sätt skriftligt. Personalen kan vägra att lämna ut uppgifter endast om detta skulle medföra ett allvarligt hot mot patientens hälsa eller en annan persons rättigheter.

Vain potilaalla itsellään on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa. Övriga personer, till exempel patientens närstående, kan inte få uppgifter om patientens hälsa eller sjukdom, förutom om patienten uttryckligen ger sitt samtycke till detta.

Patienten har också rätt att kräva att hans eller hennes uppgifter korrigeras och i vissa fall raderas ur registret. Dessutom kan patienten kräva uppgifter om vem som har använt hans eller hennes registeruppgifter, vart de har lämnats ut och vilken grund användningen eller utlämnandet har grundat sig på.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 23.3.2023