suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Insyn i patientuppgifter

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Alla registrerade har rätt att granska de uppgifter i registret som gäller en själv. Denna rätt gäller också social- och hälsovårdens klient- och patientuppgifter.

Rätten till insyn i registeruppgifter är personlig och till exempel anhöriga kan inte använda rätten på patientens vägnar ens med fullmakt. Inte heller en intressebevakare kan använda rätten till insyn på en omyndig persons vägnar eller på vägnar av en person som står under förmynderskap om inte intressebevakningsrätten i beslutet om intressebevakning uttryckligen också gäller personens patientuppgifter. I fråga om en minderårig har endast den minderåriga rätt till insyn om hen ansvarar själv för sin vård och har förbjudit att uppgifter lämnas ut till vårdnadshavaren eller en annan laglig representant.

I Soite registrerar man begäran om insyn i ärendehanteringssystemet i Arkivets registratur och utlämnandet av uppgifter kräver i vissa fall ett beslut av chefsöverläkaren eller en överläkare som chefsöverläkaren bemyndigat, så det tar sin tid.

Under en vårdperiod framför man begäran om insyn i patientjournaler som gäller vårdperioden hos den behandlande läkaren eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Rätten till insyn i fråga om patientjournaler genomförs i läkarens närvaro eller i närvaro av en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Den yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården tolkar vid behov anteckningarna för patienten.

Rätten till insyn kan förverkligas antingen som ett personligt besök eller genom att begära kopior av patientjournaler. Om man vill granska uppgifterna personligen, ska man vid granskningstillfället bevisa sin identitet med ett officiellt identifieringsverktyg: körkort, identitetskort eller pass.

Gör så här

På Mina Kanta-sidorna kan du som Soites klient läsa de patientuppgifter som registrerats efter november 2014. Om du bara vill få kopior av dina egna eller ditt barns patientjournaler är det lättast och snabbast att i stället för begäran om insyn i registeruppgifter göra en begäran om handling, även om slutresultatet av båda begäran är vanligtvis detsamma. Skillnaden mellan begäran om insyn och begäran om handling är att begäran om insyn i registeruppgifter baserar sig på dataskyddslagen och begäran om handling på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Vid begäran om insyn granskas uppgifter och med begäran om handling begär man kopior av journalhandlingarna. I blanketten om begäran om insyn specificeras vilka uppgifter begäran gäller och hur man vill att rätten till insyn förverkligas.

Om vårdperioden redan avslutats fyller man i en skriftlig blankett om begäran om insyn i registeruppgifter. Begäran skickas egenhändigt undertecknat till Arkivets registratur. Begäran om insyn kan inte göras per telefon eller elektroniskt.

Blanketterna finns i servicekanalerna.

Du kan lämna in ett nekande beslutet hos dataombudsmannen för behandling.

För vem och på vilka villkor

Utnyttjande av rätten till insyn i fråga om samma uppgifter är avgiftsfritt om tiden mellan två begäran om insyn är över ett år.

Begäran om insyn kan vägras om utlämnande av uppgifter kan medföra allvarlig risk för patientens hälsa eller vård eller någon annan persons rättigheter eller om det inte ligger i ett barns intresse. Om rätten till insyn vägras, ges ett skriftligt intyg över vägran. I intyget anges grunderna för vägran.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En klient eller patient inom den offentliga eller privata hälso- och sjukvården har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats i ett personregister. Informationsbegäran ska vanligtvis göras med en särskild blankett eller annars skriftligt. Personalen kan vägra att lämna ut uppgifter endast om detta skulle medföra ett allvarligt hot mot patientens hälsa eller en annan persons rättigheter.

Rätten att kontrollera sina egna patientuppgifter gäller endast patienten själv. Övriga personer, till exempel patientens närstående, kan inte få uppgifter om patientens hälsa eller sjukdom, förutom om patienten uttryckligen ger sitt samtycke till detta.

Patienter har även rätt att kräva att deras uppgifter korrigeras och i vissa fall raderas från registret. Därtill kan patienter kräva information om vem som har använt deras registeruppgifter, vart de har överlämnats och vad som har varit grunden för deras användning eller överlämning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 10.6.2021