suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Inlösning av fastighet eller del av fastighet

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Mark inlöses i huvudsak för allmänna behov på basis av lag eller inlösningstillstånd. Inlösaren är ofta staten, en kommun eller till exempel ett elverk. För tvångsinlösning krävs oftast ett inlösningstillstånd som beviljas av statsrådet eller i vissa fall Lantmäteriverket. Ibland avgörs inlösningsrätten i en lantmäteriförrättning. Till exempel för en kommun kan det i en lantmäteriförrättning inlösas ett allmänt område som anvisats i detaljplanen för kommunens behov eller en tomt för en allmän byggnad.

Vanligen berör inlösning en privat markägare då hen är part i en inlösningsförrättning. Föremålet för inlösning kan vara en fastighet eller del av fastighet (varvid äganderätten överförs) eller särskild rättighet som är bestående eller tidsbunden. Allmänna vägar och järnvägsområden inlöses vanligen med markbotten medan det för el- och gaslinjer inlöses enbart nyttjanderätten till mark. Markägaren får ersättning för det område som inlöses för både olägenhet, skada och övrig ekonomisk förlust, enligt beslut vid lantmäteriförrättningen.

En privat markägare kan ansöka om inlösning i följande situationer:

  • Det finns tillandning vid fastigheten. Fastigheten når i dessa fall inte ut till strandlinjen utan slutar vid tillandningen. Tillandning uppstår vanligen till följd av att vattenståndet i en sjö sjunker eller då marken höjs i kustområden. Tillandning hör inte automatiskt till den fastighetsägare vid vars fastighet tillandningen finns. Äganderätten till tillandning fås enbart genom inlösning. Tillandning ansluts till den angränsade fastigheten vid en lantmäteriförrättning (inlösning av tillandning).
  • Man kan ansöka om inlösning av ett samfällt jordområde om området kan användas på ett ändamålsenligt sätt enbart i anslutning till den fastighet som den sökande äger. Till exempel då en sedan länge oanvänd grustäkt i en by ligger helt innanför gränserna till området som den sökande äger. Samfällda jordområden är vanligen små marktäkter eller båtplatser.
  • Den sökande äger huvuddelen av en tomt i enlighet med detaljplanen och vill inlösa resten, det vill säga den återstående delen av tomten. I ett område med bindande tomtindelning ska hela det planenliga tomtområdet ha samma ägare för att det ska kunna avstyckas till byggplats.

Gör så här

Ansök om förrättning i e-tjänsten: välj fastighet och förrättning, fyll i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

Du kan även ansöka om förrättning på en pappersblankett ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

För vem och på vilka villkor

Den sökande ska äga den fastighet som angränsar till det område som inlöses eller annars kan området som inlöses användas enbart i anslutning till fastigheten som ägs av den sökande. Om det är fråga om inlösning av en tomt har den som äger den värdefullaste delen av tomten rätt till prioritet vid inlösningen.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Vid inlösning av tillandning och samfällt område bestäms avgiften utifrån arealen på det område som inlöses. Inlösning av del av tomt faktureras enligt arbetstiden som använts. Utöver lantmäteriavgiften är den sökande naturligtvis tvungen att betala ersättning för det område som erhålls.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLantmäteriverket
Ansvarig för tjänstenLantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 1.3.2022