suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Industriell hantering och lagring av farliga kemikalier

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

För en produktionsanläggning där det förekommer omfattande industriell hantering och lagring av farliga kemikalier ska tillstånd sökas hos Tukes. Omfattningen på anläggningens verksamhet bestäms enligt mängden kemikalier och hur farliga de är.

Med industriell hantering och lagring avses all tillverkning, användning, hantering och lagring av kemikalier som klassificeras som farliga, med undantag av tillfällig förvaring i samband med byte av transportkedja. Industriell hantering är inte beroende av bransch, industriell hantering och lagring sker både i stora cellulosafabriker och i oljeraffinaderier samt i maskinverkstäder och ytbehandlingsanläggningar. Med industriell hantering avses inte bara kemiska reaktioner, utan det omfattar även enkel överföring av kemikalier från ett kärl till ett annat och all motsvarande verksamhet. Lagring kan ske i fasta behållare, silor, lösa behållare eller kärl.

Alla kemikalier som klassificerats som farliga på hela anläggningen betraktas vad tillståndet beträffar som en helhet och i mängden räknas både den mängd som befinner sig i processer och den mängd som finns i lager. Cisternens totala volym betraktas som cisternens volym.

Gör så här

Utred verksamhetens omfattning genom att beräkna relationstalet. Om verksamheten utifrån beräkningen av relationstalen kräver att du ansöker om tillstånd hos Tukes hämtar du statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015) och 8 § samt bilaga II i förordningen, i Tukes författningsdatatjänst. I dessa redogörs det för kraven på handlingar vid ansökan. Om verksamheten är ringa ska du anmäla den till det räddningsverket.

Vid behov (vid en anläggning med många och/eller särskilt farliga kemikalier) ska anläggningen också upprätta ett dokument över verksamhetsprinciperna eller en säkerhetsutredning. Kraven på innehållet i dessa anges i ovan nämnda förordning. Skyldigheten att upprätta dessa dokument beror på mängden kemikalier och hur farliga de är och du tar också reda på om du är skyldig att göra det genom att beräkna relationstalet.

Vid nedläggning av verksamheten (helt eller delvis) ska en anmälan göras till Tukes. Byggnader och områden som lagts ner eller tagits ur bruk rengörs så att de inte kan orsaka skador. Tukes upphäver de tillstånd som beviljats för verksamheten efter anmälan. Även avbrott i verksamheten i längre än ett år ska anmälas till Tukes, liksom ändringar som rör verksamhetsutövaren (FO-nummer, namnändring).

Alla produktionsanläggningar där det förekommer omfattande industriell hantering och lagring ska ha en utsedd ansvarig (en driftsövervakare). Driftsövervakaren ser till att verksamheten vid produktionsanläggningen följer bestämmelserna och tillståndsvillkoren för farliga kemikalier samt de upprättade verksamhetsprinciperna och planerna. Driftsövervakaren ska göra ett behörighetsprov som anordnas av Tukes.

För vem och på vilka villkor

Verksamhetsutövaren ska påvisa att anläggningen uppfyller de allmänna säkerhetskraven enligt lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) samt säkerhetskraven i förordningen (856/2012) och att anläggningen följer standarderna för verksamheten.

Verksamhetsutövaren är skyldig att underrätta Tukes om omfattande ändringar som påverkar säkerheten och om byte av verksamhetsutövare. Man fattar även beslut om ändringsanmälan, men hanteringen är lättare. Vid mycket betydande ändringar som nästan motsvarar en ny anläggning måste man ansöka om ändringstillstånd.

Tukes gör återkommande kontroller av anläggningarna. Beroende på verksamhetens omfattning (3 olika kategorier) är kontrollintervallen 1–5 år.

Om näringsidkaren är verksam i en annan stat i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet och erbjuder sina tjänster tillfälligt i Finland ska aktören ha ett finskt FO-nummer eller vara en juridisk person som omfattas av nationella författningsförpliktelser.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSäkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Ansvarig för tjänstenSäkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 8.6.2021