suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation UF-centret

Incitamentsmodellen för kommunernas navigatorverksamhet - utbetalning av statens specialunderstöd

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Incitamentsmodellen för kommunernas navigatorverksamhet är ett incitamentsinstrument för att stärka Navigatorernas sektorsövergripande karaktär och den finansieras ur EU:s återhämtningsfond.

Syftet med understödet är att stärka Navigatorernas sektorsövergripande verksamhet för unga, genom att integrera social- och hälsotjänster och utbildningstjänster. Principen för incitamentsmodellen är att när en kommun rekryterar eller förbinder en ny sakkunnig till Navigatorn, kan den ansöka om understöd för lönekostnaderna för ytterligare en sakkunnig via incitamentsmodellen.

Understödsberättigade kostnader enligt incitamentsmodellen får uppstå under tiden 1.9.2021–31.12.2024.

Understödsbesluten fattas av arbets- och näringsministeriet och utbetalningarna behandlas av UF-centret.

Gör så här

UF-centrets utbetalningsenhet betalar ut statsunderstöden på basis av ansökan. Ansökan görs i regionförvaltningens e-tjänst.

Så här ansöker du om utbetalning

När du har fått ett positivt understödsbeslut ska du ansöka om utbetalning elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst, enligt villkoren i understödsbeslutet. Fyll i ansökan omsorgsfullt och bifoga de bilagor som krävs.

Mer information om befullmäktigande

I regionförvaltningens e-tjänst kan utbetalningsansökan lämnas in av en person som kommunen befullmäktigat. Fullmakten för ärendehantering ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Genom att använda fullmaktsroller säkerställer man att de personer som bereder och skickar ersättningsansökan har rätt att företräda organisationen.

Personer som fått fullmakt uträttar ärenden i e-tjänsten på sin organisations vägnar med hjälp av Suomi.fi-identifikation. Inloggningen i e-tjänsten sker med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort efter att fullmakten har beviljats. Utöver Suomi.fi-fullmakter krävs det FO-nummer av samfundskunder för att använda e-tjänsten.

Den ärendefullmakt som behövs för regionförvaltningens elektroniska ärendehantering kallas Ansöka om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport. Fullmaktsärendet specificeras med identifieraren OHJAAMO.

Vid befullmäktigande följs aktuella anvisningar för Suomi.fi-tjänsten.

Endast personer som har en fullmakt eller en rätt som grundar sig på registeruppgifter kan uträtta ärenden för en organisations räkning utan en separat fullmakt.

För vem och på vilka villkor

Understöd kan ansökas för nya personalkostnader som orsakas av personer som arbetar vid Navigatorerna. Understödet riktas till lönekostnader för sakkunniga inom social- och hälsotjänster och utbildningstjänster som arbetar vid Navigatorerna.

Understödstagaren kan vara den kommun, samkommun, eller senare det välfärdsområde som skapas social- och hälsovårdsreformen, som ansvarar för navigatorverksamheten. Via incitamentmodellen är det också möjligt att ansöka om ett gemensamt årsverke för det regionala navigatorsarbetet eller för samanvändning mellan flera Navigatorer.

Understödet betalas ut mot faktiska kostnader högst två gånger per år. De kostnader som ersätts består av lönekostnaderna för den person som rekryterats för att ersätta den sakkunniga som flyttat över till Navigatorn. Vid behandlingen av utbetalningsansökan utnyttjas inkomstuppgifterna från inkomstregistret för tiden i fråga.

Understödet beviljas som specialunderstöd enligt statsunderstödslagen (688/2001). De projekt som fått ett positivt understödsbeslut för Navigatorverksamhet kan ansöka om utbetalning av understödet. Vid behandlingen av utbetalningsansökningarna följs också arbets- och näringsministeriets anvisning (VN/21454/2021).

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsministeriet, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Andra ansvariga organisationerArbets- och näringsministeriet
Ansvarig för tjänstenNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: UF-centret
Uppdaterad: 7.12.2021